شطرنجباز چيني قهرمان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهلمين دوره مســابقات شطرنج زنان جهان با قهرماني «شونگيي تان» از چين در تهران به پايان رسيد.

پنجمين و آخريــن ديدار مرحله فينال چهلمين دوره مسابقات شطرنج قهرماني زنــان جهان از ســاعت 13 ديروز)جمعه( در محــل برگزاري اين دوره از رقابتها در تهران آغاز شــد تا آخرين رقابت «شونگيي تان» از چين و «آنا موزيچــوك» از اوكراين، تعيين كننده قهرمان اين دوره از مســابقات باشد.

شــطرنج بازان چين و اوكراين در حالي در ديــدار تكميلــي مقابل هم قرار گرفتند كه از مجموع چهار ديدار گذشــته، صاحب دو امتياز مشــترك شده بودند. بر اين اساس، ديدار ديروز تعيين كننده قهرمان بود.

در ايــن بازي كه دو ســاعت به طول انجاميد، شطرنج باز چيني حريف خود را شكســت داد و با مجموع ‪3/ 5‬ امتياز، عنوان قهرمانــي را از آن خود كرد. بدين ترتيب بــا برگزاري فينال و تعيين قهرمــان و نايب قهرمان، اين دوره از مسابقات شطرنج قهرماني زنان جهان پس از حدود سه هفته در تهران به پايان رســيد. 45۰ هزار دلار جايزه قهرماني اين دوره از مســابقات بود كه 6۰ هزار دلار آن سهم «شونگيي تان» بهعنوان قهرمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.