اسكي باز جامانده، برنگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در حاليكه مســوولان فدراسيون ميگفتند عليرضــا مقديد همراه گروه دوم از فنلاند بــه ايران ميآيد، ديديم كه اين اســكي باز به كشور برنگشت. تيم ملي اســكي صحرانــوردي ايران بامداد ديــروز )جمعه( پــس از اتمام رقابتهــاي قهرماني جهــان در حالي به كشور بازگشــت كه عليرضا مقديد، ورزشــكاري كه در اين مدت صحبت از پناهندگي او شــده بــود همراه اين تيم نيامد. تيم ملي اســكي كشورمان در حالــي براي حضــور در رقابتهاي صحرانــوردي قهرماني جهــان راهي كشــور فنلاند شــده بود كــه يكي از اســكيبازان به نام عليرضا مقديد كه در مســابقه روز 4 اســفند ماه در رده سيوششم قرار گرفت، به يكباره غيب شــده و ديگري خبري از او به دســت نيامد! تيم ايــران در دو گروه به ايران برگشــت و طبق برنامه او بايد با گروه نخست به ايران ميآمد اما نيامد و بعد از اين اتفاق بود كه مسوولان فدراسيون گفتنــد او همراه ســاير نفراتي كه در فنلاند هستند، به كشور برميگردد كه اين اتفــاق نيفتاد. در اين زمان مطالب زيادي درباره پناهندگي او مطرح شد، به طوري كه عبــدي افتخاري، رييس فدراسيون اسكي پيش از اين گفته بود كه اين ورزشكار تا پايان هفته به ايران برميگردد كه چنين اتفاقي رخ نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.