كواچ روي نيمكت اسلووني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از اينكه آنــدرهآ جياني، از ســرمربيگري تيم ملي واليبال اســلووني كنارهگيــري كــرد تا قــراردادي با فدراســيون واليبال آلمــان امضــا كنــد، مســوولان واليبال اســلووني پس از دريافت 3۰ رزومــه از مربيــان جهان، در نهايت اسلوبودان كواچ را به عنوان ســرمربي تيم ملــي واليبال خود انتخاب كردند.

مربي 49 ســاله صربستاني، قراردادي 2 ســاله با فدراســيون واليبال اســلووني امضا كرده است كــه در پايــان ســال دوم، امكان تمديد خودكار آن نيز وجود دارد. متــود روپرت، رييس فدراســيون واليبال اسلووني در اين مورد گفت: « ما واقعاً از تعداد مربياني كه براي ما رزومه ارسال كردند، شگفت زده شــديم. همه آنها مربياني شناخته شده در اروپا و اكثراً خارجي بودند. تصميم گيري در اين شــرايط كار بسيار ســختي بود ولي در نهايت خوشــحال هســتيم كه توانستيم كواچ را از اسلووني بياوريم. او يكي از مطرحتريــن نامهاي موجود در بازار بود.»

كواچ كه در ســالهاي 2۰13 و 2۰14 به عنــوان بهترين مربي ســري A ايتاليا انتخاب شده در حال حاضر ســرمربي هالك بانك تركيه اســت. تيم ملــي ايران با هدايت او به عنوان ششمي جهان و چهارمــي ليگ جهاني رســيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.