صعود 10 پلهاي نوشاد در ردهبندي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جديدترين ردهبندي منتشــر شــده از ســوي ITTF (فدراسيون جهاني تنيس روي ميز( نوشــاد عالميان بهعنوان بهترين پينگپنگباز ايراني بــا 22۰4 امتياز و 1۰ پله صعود در رده ۷1 جهان قرار گرفته است. پس از عالميان، برادرش نيما با 1984 امتياز و يك رتبه سقوط، جايگاه 133 را در اختيار دارد و افشــين نوروزي نيز با 1۷۰8 امتياز و يك پله ســقوط در در رده 225 ايســتاده است.

در بخش بانوان، ندا شهسواري با 1۷3۷ امتياز و دو پله ســقوط در رده 248 ايســتاده و مريــم صامت با 6 پله سقوط رتبه 334 را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.