لباسي، بدون نماد اسلامي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رونمایي از لباس برگزاركنندههاي بازيهاي كشورهاي اسلامي

مسوولان برگزاري بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي از لباسهاي برگزاركننــدگان اين بازيهــا رونمايي كردند. طراحي اين لباسها توســط كميته برگزاري بازيهاي همبســتگي كشــورهاي اســلامي در جمهوري آذربايجان انجام شــده است. الچين صفروف، مسوول طراحي اين يونيفرمها گفت: «لباس بخش مهمي از هر رقابت اســت و هدف ما اين بود كه بتوانيم پيام و جو بازيهاي باكو 2۰1۷ را به مخاطبان منتقل كنيم».

بر روي اين لباسها آرم رسمي بازيها نيز طراحي شده است. همچنين الگويي از فرش سنتي در آذربايجان بر روي آن ديده ميشود. اين طراحي در حالي انجام شــده كه در اين لباس نماد اسلامي ديده نميشود ضمن اينكه بايد ديد از جمع برگزاركنندگان، بانواني كه مســلمان هســتند، چه لباسي ميپوشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.