اسكي باز ايران در رده 78

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي اســكي صحرانــوردي قهرماني جهان با ايســتادن نماينده كشــورمان در رتبه ۷8 پيگيري شــد. در مرحله فينال رقابتهاي اســكي صحرانوردي قهرماني جهان كه با حضور برترينهاي جهان برگزار شد، سيد ستار صيد نماينده ايران در رده هفتاد و هشتم قرار گرفت.

صيــد در مرحله قبلي اين رقابتها موفق شــده بــود در مصاف با 66 اســكي باز سراســر جهان عنوان چهارم را كسب كند و به فينال راه يابد. در اين رقابتها كه به ميزباني لاهتي فنلاند برگزار شــد، ليو نيسكانن از كشور ميزبان در جايگاه نخســت قرار گرفت، يانسرود سانبي از كشور نروژ دوم شد و نيكلاس دايراهود ديگر اسكيباز كشور نروژ عنوان سوم را بهدست آورد.

رقابتهاي جاده قهرماني آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.