رجبلو در رده نهم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي دوچرخهســواري جاده قهرماني آسيا با عنوان نهمي ركابزن كشورمان در اســتقامت بزرگسالان پيگيري شد. مســابقه دوچرخهسواري استقامت جاده بزرگســالان قهرماني آسيا ديروز به مسافت ‪/153 6‬كيلومتر در بحرين برگزار شد كه در پايان ركابزناني از كرهجنوبي، امارات و قزاقستان در ردههاي اول تا سوم قرار گرفتند.

در اين مســابقه ركابزنان كشورمان نيز حضور داشتند كه محمد رجبلو بهترين عملكرد را داشت. اين دوچرخهسوار با زمان 3:49:16 ساعت در رده نهــم قرار گرفت. همچنين بهنام آرين در رده 23 و بهنام خسروشــاهي در رده 38 ايســتادند. ضمن اينكه مير صمد پورســيدي نتوانست مسابقه را به پايان برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.