بيباك:بابازيكناندوستمامادراردوهافقطسرمربيام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آمنه سليماني ‪Amene Soleimani‬

از ميــان گزینههاي متعدد مســووليت تيم ملي تکوانــدوي مردان در رقابتهاي قهرماني جهان به او ســپرده شــد. مســووليتي که مهدي بيبــاك آن را ســنگين توصيف ميکند امــا باتوجه بــه توانایي که در خــودش دیده هدایت تيم مردان را در بيســت و پنجميــن دوره قهرماني جهان بر عهده گرفته اســت. او معتقد اســت بــراي اینکه آدمها بزرگ شــوند باید ریســك کنند و حالا او براي بزرگ شــدن ریســك ســرمربيگري در تيم ملي مــردان را بر عهده گرفته اســت. ســرمربي که براي رســيدن به اهدافش نظــم و انضباط خاصــي را در اردوها تعریف کرده اســت و در عين حــال که ارتباط صميمانــهاي با بازیکنان تيــم دارد برایش رعایت ایــن نظم و قانون از هر چيزي مهمتر اســت.

اولين مرحله انتخابي تيم ملي پس از قهرماني کشور برگزار شد، این رقابتها چطور بود؟

در ايــن مرحله از رقابتها نفرات برتر در 8 وزن انتخاب شدند. اين تكواندوكاران به همراه تكوانــدوكاران داراي ردهبندي جهاني و 5 نفر برتر قهرماني آســيا از شنبه تمرينات اردويي خود را شروع ميكنند.

چند مرحله اردو براي بازیکنان در نظر گرفتهاید؟

5 مرحله اردوي تمريني براي بازيكنان در نظــر داريــم. اولين اردو از 14 اســفند و آخريــن مرحله نيز متصل بــه زمان اعزام به قهرماني جهان است.

انتخاب نهایي بازیکنــان اعزامي به قهرماني جهــان در چه مرحلهاي از اردوها خواهد بود؟

بــه طور حتم هيــچ بازيكني از فيلتر انتخابيهــا معاف نيســت. به نــام و كارنامه بازيكنان نگاه نميكنم و شايســتهها را براي ايــن مســابقات انتخاب ميكنيــم. برهمين اســاس رقابتهــاي درون اردويــي داريم. دراين ميان دو مسابقات بينالمللي را هم در دســتور كار خود قرار دادهايم تا بازيكنان با قوانين جديد آشــناتر شوند و با قوانين تغيير يافته به رقابت بپردازنــد. درصورت اعزام به اين مســابقات و نتايج به دست آمده دراين رقابتهــا و عملكرد بازيكنــان در انتخابيها اســامي هوگوپوشــان اعزامي به رقابتهاي قهرماني جهان را اعلام ميكنم.

در شــرایطي براي قهرماني جهان آماده ميشــوید که همزمان تيم ملي دیگر براي بازيهاي اســامي خود را آماده ميکند. امــکان دارد بازیکني به طور مشــترك در ایــن دو تيم حضور داشته باشد؟

نــه اين امــكان وجود نــدارد. به هر حال سيســتم آماده ســازي دو تيم و به اوج رســاندن بازيكنــان براي ايــن دو رويداد با يكديگــر متفاوت اســت اما بــراي بالا بردن انگيزه بازيكنان اعلام كردهام بازيكنان طلايي بازيهاي كشورهاي اســلامي اين فرصت را دارند كه شانس خود را در رقابتهاي انتخابي تيــم ملي قهرماني جهان امتحان كنند. ما به دنبال بهترينها هستيم.

یکي از موضوعاتي که پس از انتخاب بيباك بهعنوان ســرمربي از ســوي کارشناسان مطرح شد، بحث جوان بودن سرمربي تيم اســت. فکر ميکنيد این موضوع مشکلي به وجود نميآورد؟

من كه ديگر از ســن جواني گذشتهام. اگر به ســن و سال باشد آقاي ذوالقدر كه به واقع يكي از بزرگترين اساتيد تكواندوست در سن 30 ســالگي هدايت تيم ملي را بر عهده داشــت و اتفاقا نتايج بســيار خوبي را هم به دست آورد.

فكر ميكنــم جوان بودن كادرفني جاي نگراني ندارد. طي اين سالها تجربيات خوبي را در تيم ملي به دست آوردم و اين توانايي را در خودم ميبينم كه اين مسووليت را بپذيرم. 4 سال مربي تيم ملي بودم و تجربيات بسيار خوبي را به دســت آوردم. از سال 2012 در كنار كادرفني تيم ملي بودم. مسووليت سنگيني است.

واقعا مسووليت ســنگيني را بر عهده گرفتــم اما اعتقادم براين اســت كه آدمهاي موفق مســووليت كارهاي بــزرگ را برعهده ميگيرند و در زندگي شان ريسك ميكنند. من هم اين ريسك را پذيرفتهام و همه تلاشم را بــه كار ميگيرم تا به بهترين شــكل اين مسووليت را به سرانجام برسانم.

رابطه نزدیکي هم با بازیکنان دارید. مليپوشــان از ســرمربيگري بيباك خوشحال شدند.

من هميشــه رابطــه دوســتانهاي با بازيكنان داشــتهام و اين ارتبــاط صميمانه همچنان محفوظ اســت امــا در اردوها و در زمان برگزاري تمرينات نظم و انضباط از هر چيزي براي من مهمتر اســت. بيرون از اردو باهمه دوستم اما در زمان تمرينات در جايگاه سرمربيام و بازيكنان نيز بايد جايگاه خود را بدانند. نظم و رعايــت قوانين، حضور منظم در تمرينات برايم بســيار مهم است. براساس همين چارچوب و قواعد پيش ميرويم و فكر نميكنم كه بازيكنان حرفشنوي از سرمربي نداشته باشند.

انتخاب مربيان تيم ملي تحميلي بود یا انتخاب خود سرمربي بود؟

به هيچ وجه تحميلي نبود. من خودم پيشنهادهايم را به شــوراي فني ارائه كردم. بههرحــال انتخــاب كادرفنــي و مربيان امر بســيار مهمي است كه خود ســرمربي بايد انتخاب كند. من با توجه به برنامهها و اهدافم بايد مربيان تيــم را انتخاب كنــم. مربياني كه به لحاظ فكري و توانايي و علم شــان به تكواندوي روز دنيــا بتوانند در كنارم حضور داشته باشــند و با كمك همديگر به اهداف خودمان برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.