دو بانوي كاراتهكا، به انتخابي سوم رسيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با انجــام پيكارهــاي انتخابي در دو وزن 50- و 68+ كيلوگرم، فرشــته موســوي و مونا غلامي جواز شــركت در انتخابــي تيم ملي كاراتــه بانوان را كســب كردند. پيكارهاي انتخابي تيم ملي كاراته در گروه بانوان با حضور 21 كاراتهكا، شــنبه )21 اسفندماه( برگزار ميشود تا در نهايت در هر وزن حداقل 2 نفر به اردوي تيم ملي راه پيدا كنند. روز گذشــته و همزمان با هفته پنجم ســوپرليگ كاراته بانوان، بــا توجه به نتايج نزديــك بازيكنان دو وزن 50- و 68+ كيلوگرم، يك مرحله انتخابي بين 5 بازيكن انجام شد و در نهايت فرشته موسوي در وزن 50- كيلوگرم با دو برد مقابل سارا بهمن يار و زينب نصيريان و مونــا غلامي در وزن 68+ كيلوگرم با غلبه بر كاظمي به مرحله سوم انتخابي تيم ملي كاراته راه پيدا كردند.

بدين ترتيب انتخابي مرحله سوم تيــم ملي كاراته بانــوان با حضور زهرا طراز پور، زهره برزگر، شيما آل سعدي، شــبنم واحدي، بهنوش نجفي، شقايق واحــدي، مبينا كاويانــي، زهرا برزگر، آلاله صعودي، نســرين دوستي، فاطمه چالاكــي، طراوت خاكســار، آويشــن باقري، رزيتا عليپور، دلارام دوســتي، مهتاب اســماعيلي، ســميرا ملكيپور، حميده عباسعلي، محدثه آقايي، فرشته موسوي و مونا غلامي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.