پزشك ميگويد حضورم در مسابقات خطرناك است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش ســنگينوزن كشتي فرنگي شــايد شــانس حضــور در مســابقات جام جهاني را از دست بدهد. امير قاســمي منجزي كه از ناحيه دســت به شدت آسيب ديده اســت، بــا وضعيت مبهمــي براي حضور در مســابقات آبادان روبهرو اســت: «يك هفته ديگر قرار است آتل دســتم را باز كنم، البته پين و سيم تا بهبودي كامل داخل دستم ميماند.»

قاســمي منجــزي همچنين ادامه داد: «تمرينات كش و وزنه را بدون مشكل انجام ميدهم اما فعلا نميتوانم تمرين كشتي انجام دهم. تا 20 اســفند با هميــن تمرينات پيش ميرويم و بعد از آن يك هفته فرصت دارم تا تمرينات كشــتي را انجام بدهم.»

دارنده مدال طلاي آسيا درباره خطرات كشــتي گرفتن با دســت مصــدوم گفت: «پزشــك معالجم گفت با اين شــرايط كشتي گرفتن خيلي خطرناك است، چون ممكن اســت در صورت مصدوميت دوباره كار از شرايط فعلي هم بدتر شود اما با توجه به اينكه مسابقات در استان خودم و شهر آبادان محل زندگيام برگزار ميشود، ميخواهم دينم را به مــردم خوزســتان ادا كنم. اين موضوع اهميــت زيادي برايم دارد، البته همه چيز بستگي به نظر كادر فني دارد.»

جــام جهاني كشــتي فرنگي 26 و 27 اســفند در آبادان برگزار خواهد شــد اما هنوز وضعيت اين كشتيگير ســنگين وزن تيم ملي مشخص نيست. به نظر ميرسد كه با توجه به وضعيت موجود او شانس كمي براي رسيدن به اين مسابقات داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.