با قهرماني در جام جهاني جواب منتقدان را ميدهيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سالن كبكانيان به وزنهبرداري رسيد علي مرادي رييس فدراســيون وزنهبــرداري به همراه دكتر به ســالن وزنهبرداري شــهيد كبكانيان رفته و از نزديك تمرينات باقري نايب رييس و ســياهپور دبير ايــن مجموعه در اردوي تيم مليپوشان نوجوان را نظاره گر بودند. محمد حسين برخواه سرمربي ملي وزنهبرداري حضور پيدا كردند. تيم ملي وزنهبرداري نوجوانان تيم ملي نوجوانان از رييس فدراسيون وزنهبرداري درخواست كرد تا تمرينات خود را در ســالن شهيد كبكانيان برگزار ميكند كه علي براي آمادهسازي هر چه بيشتر اردونشينان، نفرات حاضر در روزهاي مرادي رييس فدراســيون وزنهبرداري به همراه جمعي از مسوولان عيد نوروز و تعطيلات در اردو باقي بمانند و تمرينات همچنان ادامه فدراســيون براي سركشــي و بازديد از اردوي تيم ملي نوجوانان داشته باشد كه با موافقت رييس فدراسيون همراه شد. اين در حالي در مجموعه ورزشي شــهيد كبكانيان و محل تمرين آينده سازان است كه تا پيش از اين تمرينات تيم ملي وزنهبرداري نوجوانان در وزنهبرداري كشــورمان كه آماده پيكارهاي جهاني سال 2017 در كمپ تيمهاي ملي برگزار ميشــد اما بعد از مذاكرات متعدد اين تايلند ميشــوند، حضور پيدا كردند. رييــس، نايب رييس و دبير فدراسيون توانســت سالن كبكانيان را در اختيار بگيرد. تا پيش از فدراسيون ابتدا از خوابگاه وزنهبرداران بازديد به عمل آوردند سپس اين مسابقات رزمي در سالن كبكانيان برگزار ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.