21 تكواندوكار در تيم بي باك، 25 نفر در تيم عسكري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايان مســابقات انتخابــي تيمملي تكواندو مــردان، 21 تكواندوكار توانســتند جواز حضور در اردوي تيمملي مســابقات قهرماني جهان 2017 كرهجنوبي را كســب كنند. مســابقات ورود بــه اردوي تيمملي مردان براي حضور در دو رويداد بازيهاي همبســتگي كشــورهاي اسلامي و مسابقات قهرماني جهان 2017، با مبــارزات 110 تكواندوكار در 8 وزن )54،- ،-58 ‪87- 80،- 74،- 68،- 63،-‬ و 87+ كيلوگــرم( در خانه تكواندو برگزار شــد و در نهايت 24 هوگوپوش توانســتند به اردوي تيمملي راه پيدا كنند.نفرات انتخاب شــده به همراه آرمين هاديپور، فرزان عاشورزاده، ابوالفضل يعقوبي، ميرهاشم حسيني، بهنام اسبقي، عليرضا علياري، مهدي خدابخشي، مسعود حجيزواره، سعيد رجبي و سجاد مرداني مدال آوران مسابقات قهرماني آسيا )بزرگســالان( 2016 – فيليپين و همچنين نفرات داراي ردهبندي المپيكي نخســتين اردوي تمريني خود را از امروز آغاز ميكنند.اين اردو در حالي به ميزباني آكادمي ملي المپيك آغاز ميشــود كه نام مهدي خدابخشي نيز در ميان دعوتشدگان به چشم ميخورد.

اين در شــرايطي اســت كه بيژن مقانلو براي اردوهاي جام جهاني و گرند پري نيز او را دعوت كرد اما خدابخشــي قبول نكرد.حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا خدابخشــي امروز وارد اردو ميشود يانه؟ بيست و سومين دوره مسابقات قهرمانــي جهان 2017 از ســوم تيرماه به مــدت 7 روز و در موجو كرهجنوبي برگزار ميشــود.دركنار مشخص شدن نفرات راه يافته به اردوي تيم ملي اعزامي به قهرماني جهان، دعوتشــدگان به اردوي تيم كشــورهاي اسلامي نيز معرفي شدند. با توجه به برگزاري مرحله نخست رقابتهاي ورود به اردوي تيمهاي ملي تكواندوي مردان، 25 هوگوپوش توانستند جواز حضور در اردوي تيم ملي اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسلامي را كسب كنند.

تمرينات هوگوپوشــان اين تيم از صبح امروز با انجام آزمايش آمادگي جســماني آغاز ميشود. فريبرز عسكري بهعنوان ســرمربي هدايت تيمملي كشــورمان را در مسابقات بازيهاي همبســتگي كشورهاي اسلامي برعهده دارد و علي محمد بسحاق و مهدي احمدي بهعنوان مربيان تيم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.