عبور از خوان سوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدعيان كاراته 21 اسفند برابر هم قرار ميگيرند

مردان كاراته كا پس از دو مرحله رقابت انتخابي حالا خود را براي حضور در انتخابي ســوم آماده ميكنند. 21 كاراتهكاي راه يافته به مرحله سوم، روز يكشنبه (22 اســفندماه( رو در روي هم قرار ميگيرند. ذبيحا... پورشــيب، سعيد احمدي، امير مهديزاده، ســجاد گنجزاده، بهمن عسكري، علي فداكار، ايمان ســنچولي، علي اصغر آسيابري، مهدي خدابخشي، مجيد حسننيا، مصطفي روستا، حسين سمندر، ســعيد فرخي، مهدي قراريزاده، ســامان حيــدري، ميعاد ياري، علــي ولدي، رضا عنايتي، ابراهيم حســن بيگي، محسن برخورداري و ســجاد فرخي نفراتي هســتند كــه در مرحله ســوم رقابتهــاي انتخابي روي تاتامــي ميروند و در هــر وزن حداقل دو نفر بــه اردوي تيم ملي راه پيدا ميكنند. هدايت تيــم ملي كاراته مردان كشورمان را سيدشهرام هروي بهعنوان سرمربي و شهاب سطاني، حســين روحاني و سعيد حسنيپور بهعنوان مربي بر عهده دارند. كاراتهكاهاي كشورمان براي شركت در چهارمين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي كه 23 و 24 ارديبهشــت ماه 96 به ميزباني باكو آذربايجان برگزار ميشود خود را آماده ميكنند. تيم ملي كاراته ايران در سومين دوره اين بازيها موفق به كسب 3 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز شد و بعد از مصر عنوان نايب قهرماني را به دست آورد.

براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.