عمل جراحي موفقيت آميز رضا يزداني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عمل جراحي آشــيل پاي راســت رضا يزداني قهرمان كشــتي آزاد جهان در بيمارســتاني در كلن آلمان با موفقيت انجام شــد. رضا يزداني قهرمان كشتي آزاد جهان كه به دليل درمان پارگي آشــيل پاي راست خود در بيمارستان اسپورت كلينيك شــهر كلن آلمان بستري اســت، پاي خود را به تيغ جراحان ســپرد. اين عمل چند ســاعت طول كشيد و يزداني پس از به هــوش آمدن براي انجام مابقــي روند درماني پاي مصدوم خود به بخش منتقل شد.

با توجه به نظر پزشــكان، پس از جراحي، پاي يزداني دو هفته در گچ خواهد بود و ســه ماه نيز بايد در آتل مخصوص باشد. رضا يزداني اوايل امسال در حين تمرينات دچار آسيب ديدگي شديد آشيل پاي راست شد كه پس از مدتي استراحت با همان وضعيت راهي المپيك شد اما با ناداوري از رسيدن به مدال المپيك بازماند.

كاپيتــان تيم ملي كشــتي آزاد اميدوار اســت كه با بهبودي پايش شــرايط حضور در مســابقات كشتي را بار ديگر به دســت بياورد. البته وضعيت او طي چند روز آينده مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.