پيشنهاد مربيگري ميدادند قبول نميكردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي كادرفني تيمهاي ملي تكواندو در حالي انتخاب شــدهاند و از امروز كار خود را آغاز ميكنند كه برخلاف پيشبينيها يوسف كرمي جايــي در ميان كادرفني تيمهاي ملي ندارد.كاپيتان پيشين تيم ملي تكواندو دراين باره ميگويد: «زماني كه ميگفتم از تكواندو حمايت كنيم عدهاي از منتقدان به من تهمت زدند كه براي مربيگري تيم ملي اين حرفها را ميزنم اما زمســتان رفت و روســياهي به ذغال مانــد.» كرمي ادامه ميدهــد: «اينكه بگويند به من وعــده مربيگري تيم ملي داده شــده و به اين خاطر انتقــاد نميكنم حرف قشنگي نيست. اگر نظر آقايان درست بود من الان بايد در كادر فني تيم ملي حضور داشته باشــم اما ميبينيد كه نيســتم. واقعا صحيح نيست كه بهخاطر مشكل شخصي با يك نفر، يك مجموعه را زير سوال ببريم.»

يوســف كرمي تاكيد ميكند: «پيشنهاد مربيگــري تيــم ملي را داشــتم هــم قبول نميكردم. فقط دوســت دارم تكواندو ايران باز هم در ميادين بينالمللي افتخارآفرين باشــد. مهم نيست چه كسي در راس كادر فني باشد. به هرحال خوب يا بد اين نفرات انتخاب شدند و وظيفه ما اين اســت كه از اين كادر حمايت كنيم تا به اميد خدا نتيجه بگيريم.»

اعزام جودو به مسابقات گرنداسلم باكو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.