اولين آزمون پس از ماهها تمرين و اردوي مشترك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جودوكاهاي نوجوان و بزرگسال اين روزها خــود را براي حضــور در اردوهاي تداركاتي و مســابقات باكو آماده ميكنند. برهمين اساس تيم ملي جودو ايران با 9 ورزشــكار 18 اسفند عازم رقابتهاي گرنداسلم باكو ميشود و 20 و 21 اسفند هم در اين پيكارها شركت ميكند. در تركيب تيــم اعزامي ايران ســعيد ملايي انتخاب شــده اما جواد محجــوب جودوكاي المپيكي ايران غايب است.

جواد محجوب از فدراسيون جودو به علت مشكلات تحصيلي و كاري مرخصي 20 روزهاي را دريافت كرده اســت و پــس از آن به اردوها برميگردد. به گفتــه محمد رضا رودكي مدير سازمان تيمهاي ملي جودو، با توجه به وضعيت المپيكي محجوب در ســه سال اخير او نياز به استراحت داشته است. اين اولين آزمون جدي جودوكاهاي تيم ملي پــس از برپايي چندين اردوي تداركاتي و مشــترك در كشــورهاي مختلف است.اما در تيم نوجوانان نيز جودوكاها از 26 اسفند وارد اردوي تداركاتي ميشوند تا دوم فروردين 96 به مسابقات بينالمللي آلمان اعزام شوند.جودوكاهاي ردههاي سني چهارم تا ششــم فروردين در مسابقات آلمان شركت ميكننــد و پس از آن از هفتم تا نهم فروردين ســال آينده اردوي مشــترك خود را در اين كشور برپا ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.