اعضاي تيم پومسه پسران معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با اعلام ســرمربي تيم ملي تكواندو پومســه نوجوانان پسر، اعضاي اين تيم براي شــركت در مسابقات قهرماني آســيا 2017، قزاقستان مشخص شدند. در ايــن دوره از رقابتها محمدعلي عباس نژاديــان، رضا نظري و عليرضا ابراهيمي در بخش پومســه استاندارد و سيدعلي موسينيا و محمدعلي فرهنگي در بخش ابداعي اعضاي تيم پومسه نوجوانان پسر كشورمان را در چهارمين دوره مسابقات قهرماني آسيا تشــكيل ميدهند.تمرينات تيم پومســه نوجوانان پسر با هدايت علي ســلماني بهعنوان سرمربي و مهدي صمديان تبار و حسين بهشتي بهعنوان مربيان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در آكادمي ملي المپيك پيگيري ميشود. چهارمين دوره مســابقات قهرمانــي نوجوانان پومســه 30 فروردينماه تا يكم ارديبهشت ماه سال آينده به ميزباني آتي راو قزاقستان برگزار ميشود.

هوگوپوشان راه یافته به اردوهاي تيم ملي تكواندو مشخص شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.