انريكه هرگز گوارديولا نشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - ريچارد مارتين ‪Richard Martin‬

انتظار ميرفت لوييس انريكه در پايان فصل از بارسلونا جدا شود اما زمان بندي آن و اعــلام در كنفرانس خبري بعد از پيروزي 6 بر يك تيمش برابر اســپورتينگ خيخون شــوكه كننده بود. او گفت در حقيقت در پيشفصل بــراي اولين بار به تمديدنكردن قراردادش فكر كرده بعد از آنكه در دومين فصل حضورش، تيم افت زيادي كرد. بارسا از ليگ قهرمانان اروپا حذف شــد و تنها در آخرين روز فصل قهرماني ليگ را به دست آورد هرچند بعد توانست از قهرمانياش در جام حذفي دفاع كند.

آن دوران افــول كه طــي آن براي نخستين بار بعد از 13 سال سه شكست متوالــي در كارنامه بارســلونا رقم خورد، چرخ ماشين خارق العادهاي كه در فصل اول انريكه ســه گانه را برد، نشــانههاي توقف را بروز داد. نگرانيها بيشــتر شــد با باخت خانگي 2 بــر يك برابر تيم تازه دسته اولي شده آلاوس بعد از آنكه مربي تغييــرات زيادي در تيمــش ايجاد كرد. سيســتم چرخشــي او با شكست 4 بر 3 برابر ســلتاويگو بيش از پيش مورد انتقاد قرار گرفت.

بارســلونا با نتايج ضعيــف اخير رئال مادريد به كورس قهرماني لاليگا برگشــته و بــا يك امتياز بيشــتر و يك بازي كمتر نسبت به رئال مادريد در صدر جدول لاليگا قرار دارد اما اين تيم نتوانسته برابر رقباي بزرگ قدرتنمايي كند. شكست تحقيرآميز 4 بر صفر برابر پاري سن ژرمن كه اين تيم را در آســتانه حذف از ليگ قهرمانان قرار داده، نقطه اوج اين تنزل است.

نارضايتــي در رختكــن هــم جلوه بيشــتري پيدا كرده؛ ســرخيو بوسكتس و آندرس اينيســتا دو عضو ارشد باشگاه از تاكتيكهــاي مربــي در پاريس علنا انتقــاد كردند هرچند جــرارد پيكه خود را همراه او معرفــي كرد. بعد از آن بازي هم گزارشگر تلويزيون كاتالونيا به خاطر اينكــه موفقيتهاي تيم در زمان لوييس انريكه را ناديده گرفته بود، با داد و بيداد او مواجه شد.

انريكه پيش از اين هم با رســانهها بدخلقــي كرده بود اما مشــخص شــد سختي و استرس شغلي كه سلفش، پپ گوارديولا را نيز از پا در آورد، به ســراغ او هم آمده. بارســا نتوانست جواب قابل قبولي در بــازي بعدي خود برابر لگانس ته جدولي بدهــد اما با پنالتي ديرهنگام ليونل مســي كه به خاطرش شادي هم نكرد، پيروزي 2 بر يك به دست آمد.

رابطه پرتنش لوييس انريكه با مســي در ژانويه 2015 تا آســتانه از دست دادن شغل او پيش رفت بعد از آنكه فوق ستاره آرژانتيني در بازي با رئال سوســيداد كنار گذاشته شــد. در كل، به نظر ميرسيد او ارتباط چندان خوبي با تيمش نداشت.

ايــن اختلافــات زيرپوســتي باعث ميشــود از لوييــس انريكــه بــه اندازه گوارديــولا به خوبي ياد نشــود هرچند به انــدازه همتيمي قديمش كه وارث معنوي يوهان كرايف، پدرخوانده بارسلوناي مدرن محسوب ميشد، افتخارات به دست آورد. انريكه كه در زمان بازي 7 جام با بارسلونا گرفت، در دوران مربيگري اين تيم از 10 جــام ممكن 8 جام را بــرده هرچند هيچ وقت نتوانست همه را راضي كند.

مترجم: سیدعلي بلندنظر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.