سيمئونه: صداي ضربه را از روي نيمكت شنيديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فرناندو تورس حالش خوب اســت. در بــازي با دپورتيوو لاكرونيا بود كه به ســر او ضربه ســختي وارد شــد. مصدوميت او روي نتيجه بازي سايه افكند. در اواخر اين تســاوي يك بر يك بود كه سر او و الكس برگانتينوس بهشــدت با هم برخورد كرد. تورس بيهوش شــد و او را به بيمارســتان منتقــل كردند اما او پس از بازي به توييتر رفت و نوشــت: «خيلي ممنونم كه نگران من هســتيد و برايم پيامهاي محبتآميز فرســتادهايد. موضوع جدي نبود. اميدوارم كه خيلي زود برگردم!»

اين مهاجم اســپانيايي در دقيقه 85 ديدار بــا برگانتينوس برخورد شــديدي داشت و هنگامي كه به زمين افتاد، سرش بهشــدت با زمين برخورد كــرد. بازيكنان هر دو طرف بلافاصله بالاي ســر او آمدند و نگران احوال او شــدند. گابي و ســيمه ورساليكو، دو بازيكن اتلتيكو تلاش كردند كه او زبانش را گاز نگيرد. پزشكان اتلتيكو گفتند كه اين كار آنها قابل ســتايش بوده اســت. يكي از پزشكان گفته است: «گابي دهان فرناندو را باز كرد و حتي دستش گاز گرفته شــد. كاري كه او و ورساليكو انجام دادند بينقص بود.»

پزشــكان هــر دو تيم به ســراغ اين ستاره ســابق ليورپول رفتند و او سپس به بيمارستان منتقل شــد. در هنگامي كه او داشت مداوا ميشد، بازيكنان اتلتيكو از نوع مصدوميت او بهتزده بودند. يك آمبولانس به زمين ورزشگاه رياسور آمد تا اين مهاجم را به بيمارســتان ببرد. همچنين يك آتل دور گردن او بســتند. او بــه نزديكترين بيمارستان منتقل شد.

اتلتيكــو بعدتــر اعلام كــرد كه حال اين بازيكن خوب اســت: «او دچار آسيب از ناحيه ســر شده اســت. او را بهسرعت به بيمارســتان منتقل كرديــم تا آزمايش رويش انجام شود. او شب را در بيمارستان گذراند.»

باشــگاهها و بازيكنــان بســياري در توييتر درباره تورس نوشتند. باشگاه چلسي نوشــت: «امشب فكر ما پيش تورس است. زود خوب شــو ناندو. اين پيامي از همه در استمفوردبريج اســت.» ديديه دروگبا هم نوشت: «زود خوب شــو قهرمان.» باشگاه ليورپول براي او آرزوي بهبودي سريع كرد و روملو لوكاكو هم نوشــت: «آرزو دارم كه همتيمي سابقم سريع بهبود پيدا كند.»

باشــگاه اتلتيكو بعدتــر اعلام كرد كه تــورس وضعيت پايدار و هشــياري دارد و سيتياسكن نشان از آسيب جدي ندارد.

ديهگو ســيمئونه، مربي اتلتيكو پس از بازي گفــت: «ما هنوز هيــچ اطلاعات رســمي نداريــم اما او هشــيار اســت. ما نگرانيم و آشــفته. او ضربه سختي خورد. ما صداي ضربه را از روي نيمكت شنيديم. ديديم كه چطور بــه زمين افتاد. ما نگران بوديــم. نميدانيــم صدايي كه شــنيديم صداي شكســتن گردن او بــوده يا نه. اين وضعيتهاي ناجور در فوتبال اتفاق ميافتد و ما بهترين آرزوها را براي او داريم».

آنتــوان گريزمان كه بــا گل زيبايش مانع شكست اتلتيكو شد هم گفت: «واقعا فوتبال يا نتيجه براي من مهم نيست. من فقط نگران سلامتي فرناندو در حال حاضر هستم. اميدوارم كه او حالش خوب شود و سريع برگردد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.