رقابت لوييس انريكه با پپ گوارديولا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لوييس انريكه ميتواند درصد برد بهتري نسبت به پپ گوارديولا داشته باشد به شرط اينكه در 13 بازي باقيمانده تيمش 12 پيروزي به دست آورد. در حقيقــت، تيتو ويلانوواي فقيد بهتريــن آمار پيروزي را در ميان چهار مربي اخير بارســلونا داشــته كه 84/2 بازيهــاي تيم بــا مربيگري او بــه پيروزي انجاميده اما رقابت بيــن گوارديولا و انريكه وجود دارد، پپ بعــد از چهار فصل در 152 بازي ليگ 116 برد داشــت كه 3/76 درصد ميشود. انريكه 2/75 از 101 بازي تيمش در لاليگا را برده و ميتواند در باقيمانده فصل از گوارديولا جلو بزند هرچند يكي از بازيهاي بسيار سختشان در سانتياگو برنابئو برابر رئال مادريد خواهد بــود. با 11 برد دو مربي برابر ميشــوند و برد دوازدهم كفه ترازو را به نفع انريكه ســنگينتر ميكند. درصد پيروزيهاي بارسلونا با خراردو مارتينو نيز 71 درصد است.

بارساي گوارديولا هر بازي به طور متوسط 71/2 گل زد، در تيم ويلانووا اين آمار 03/3 گل بود، مارتينو 63/2 گل و انريكه 9/2 گل.

درصــد مالكيت توپ بارســلونا بــا گوارديولا 37/69 درصــد به علاوه 654/07 پــاس با درصد صحت 91/87 بــود. در تيم ويلانووا، 44/69 درصد مالكيت تــوپ، 5/746 پاس و درصدصحت 53/89 ثبت شــد. تيم مارتينو 68/13 درصد مالكيت توپ، 32/655 پاس با 31/88 درصد صحت را داشت امــا با وجود افــت تيكي تاكا در زمان انريكــه، 04/68 درصد مالكيت توپ، 648/13 پاس در هر بازي با صحت 27/82 درصد به دست آمد.

اما نقطه قوت تيم لوييس انريكه در دفاع بود كه تيمش به طور متوسط در هر بازي 7/0 گل دريافت كرد كه در مورد گوارديولا 72/0، مارتينو 0/86 و ويلانووا 05/1 گل در هر بازي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.