بارسلونا-سلتاويگو؛ احساسات واقعي هواداران نسبت به انريكه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هواداران بارسلونا در بازي امشب برابر سلتاويگو احساسات واقعي خود را به لوييس انريكه و تصميمش براي جدايي از اين تيم در پايان فصل نشــان خواهند داد. بارسا با پيروزي 6 بر يك برابر اســپورتينگ خيخون و با توجه به تســاوي 3 بر 3 رئال مادريــد مقابل لاس پالماس به صدر جــدول رفت اما اين خبر تحت الشعاع تصميم مربي تيم قرار گرفت. او با آنكه هشت سال بازيكن بارســلونا بــوده و در دوران مربيگري از 10 جام ممكن 8 جــام را گرفته اما نظرات دربارهاش متفاوت اســت. عدهاي از هواداران همواره نامش را با عشــق فريــاد ميكنند اما عدهاي هستند كه با ســوت و هو از او انتقاد ميكنند چون به باورشان شيوه فوتبال ابداعي پپ گوارديولا توسط او از بين رفته.

تيم سابق لوييس انريكه، سلتاويگو حريف ايدهآلي براي او محســوب ميشود هر چند در ســالهاي اخير برابر اين تيم به دردســر افتاده. تيم ادواردو بريسو كه تنها اسپانيايي باقي مانده در ليگ اروپا اســت، آخرين تيمي بوده كه در ليگ بارسلونا را شكست داده. در ماه اكتبر در بالايدوس 4 بر 3 بارسلونا را بردند و فصل قبل در خانه 4 بر يك بارســا را در هم كوبيدند. اين تيم همچنين نخستين شكست خانگي بارسلونا با مربيگري انريكه را رقم زدند اما از طرف ديگر، مقابل همين تيم در بازي فصل قبل بارسا بهترين بازي خود با مربيگري انريكه را انجام داد. در فوريه 2016، تيم كاتالان با نمايش اســتثنايي ليونل مســي، لوييس ســوارس و نيمار يك-6 به پيروزي رسيد كه يكي از گلها روي آن پنالتي مشهور و پاس مسي به سوارس به دست آمد.

اين مثلث هجومي موســوم به MSN مقابل خيخون گل زدند تا نخستين برد بارسلونا بعد از شكست بهت آور 4 بر صفر مقابل پاري ســن ژرمن-كه چهارشــنبه بازي برگشتش برگزار ميشود- به دست آيد. حالا كه بارسلونا دوباره به صدر برگشته و شــانس دفاع از عنوان قهرماني برايش بيشتر شده، بازيكنان مصمم هســتند كه فصل را به بهترين شكل به پايان برسانند تا مربي خداحافظي باشكوهي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.