سامپائولي: مربي بارسلونا شوم؟ جوابي ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كنفرانس خبري پــس از پيروزي يك بر صفر ســويا برابر اتلتيك بيلبائو، فرصتي دوباره به خبرنــگاران داد تا از خورخه ســامپائولي درباره آيندهاش و اينكه آيا احتمال دارد جانشين لوييس انريكه در بارســلونا شود سوال بپرسند. ســرمربي آرژانتيني ســويا كه تيمش يك بر صفر باســكيها را شكست داد، بهعنوان يكــي از محتملترين گزينهها براي گرفتن جاي سرمربي بارسلونا كه در پايان فصل از اين تيم جدا ميشود، شــناخته ميشود. او اما از ارائه پاسخ به اين ســوال خبرنگاران خودداري كرد تا همچنان شك و شبهات درباره نيمكت بارسا ادامه داشته باشد.

ســامپائولي كه تيمش با پيروزي برابر مردان ارنســتو والــورده – ديگر گزينــه هدايــت بارســلونا در فصــل آينــده – به رقابت با رئال و بارســا در كورس قهرماني لاليگا ادامه داد، درباره شــايعه پيوســتنش به آبيواناريهاي كاتالونيا در پايان فصــل به خبرنگاران گفت:«مربيگري در بارسلونا؟ اين سوال جواب ندارد چــون چنين چيزي وجود نــدارد. من دربــاره چيزهايي كه گفته شده اســت هيچ نظري ندارم. صحبت كردن دربــاره كانديداهــاي مربيگري يك تيم در اين مقطع از فصل بيمعني است. من تا پايان نسبت به تعهدي كه به پــروژه ســويا دادهام متعهد خواهم ماند. ما هنوز با نمايندگان باشگاه درباره پروژههــاي بعــدي صحبــت نكردهايم اما مطمئن باشــيد كه قصد اين كار را داريم ».

ســامپائولي با اشاره به برد خفيف تيمــش برابر بيلبائو هم اعتراف كرد كه تيمش بهترين بازي خود را ارائه نكرده است. او گفت:«سويا بسياري از چيزها را بايد تصحيح كند. بهترين اتفاقي كه در اين بازي رخ داد، نتيجه بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.