كين: نگرانم نتوانم با تاتنهام جام ببرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

در حالي كــه تاتنهــام براي بازي برابر اورتون در هفته بيســت و هفتم ليگ برتر آماده ميشــود، مهاجم انگليســي ايــن تيم، هري كين ميگويد نگران است كه دوران بازيگرياش بدون كسب جام خاتمه پيدا كند. كين 23 ساله كه تاكنون 154 بازي براي تاتنهام انجام داده و فصل گذشته هم كه تيمش سوم شــد كفش طلاي ليگ را برد اما او هنوز نتوانسته با سفيدپوشان لندن جام ببرد. كيــن به فورفورتو گفت: «بزرگتريــن ترس من اين اســت كه در حرفــهام بــه آن چيزهايي كه ميخواهم نرسم. بردن جام آن چيزي است كه ميخواهم. من فقط ميخواهم تا جايي كه ميتوانم جام ببرم و در پايــان دوران بازيگريام اميدوارم كه وقتي به گذشــته نگاه ميكنم، دستاوردهايم مرا خوشحال كند ».

تاتنهــام فصــل گذشــته در فاصله سه چهار هفته به پايان فصل شــانس قهرماني در ليگ برتر را از دســت داد اما كيــن ميگويد كه هيچ شكستي براي او آزار دهندهتر از باخــت 2 بر صفر به چلســي در فينــال جام اتحاديه ســال 2015 نبوده است. او گفت: «فوتبال هنوز نتوانسته است قلب مرا بشكند به جز باختن فينال جام اتحاديه به چلسي كه دو ســال پيش رخ داد و هضم آن سخت بود.» كين در هفتههاي اخير خوش درخشــيده است و در هفتهاي كه تيمــش برابر فولام در جام حذفي و استوكسيتي در ليگ برتر بازي كرد، دو هتتريك داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.