اوزبيو: صددرصد در خدمت سوسيداد هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اوزبيــو ساكريســتان مربــي رئــال سوسيداد گفت با آنكه شايعه مربيگرياش در بارسلونا مطرح شده، تنها روي كارش تمركز دارد. او مانند لوييس انريكه و پپ گوارديــولا در تيم ب بارســلونا مربيگري كرده ضمن اينكه بخشــي از تيم يوهان كرايف بوده كه در ســال 1992 نخستين قهرماني اروپا را به دست آورد.

اين فصل هم ممكن اســت با تيمش ســهميه ليگ قهرمانان اروپا را بگيرد اما در كنفرانــس خبري گفــت: «به لوييس انريكه بــه خاطر كاري كه در بارســلونا كرده تبريــك ميگويم. وقتــي او برود، مشخص ميشود بارسلونا يك مربي عالي داشــته. چيز ديگري ندارم جز همان كه موقــع تمديد قراردادم گفتم. اراده و توان و روح من براي موفقيت اين تيم اســت و صددرصد اينجا هستم. هيچ چيز ديگري نيست و نخواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.