بارتومئو: يك سوپرمربي ميآوريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خوسپ ماريا بارتومئو رييس بارسلونا قــول داد يــك ســوپرمربي را جايگزين لوييس انريكه كند. او به تلويزيون بارســا گفــت: «اين تابســتان يك ســوپرمربي ميگيريم. با تمام تــوان همراه با آرامش كار ميكنيــم و 30 ژوئــن كــه قرارداد لوييس انريكه تمام شــود مربي بعدي را اعــلام ميكنيم اما حــالا روي جامهاي اين فصل تمركــز داريم. ما بايد به خاطر كارهايي كه انريكه كرده خوشحال باشيم و تصميم او را بپذيريم و اميدوار باشــيم كه فصل به بهترين شكل تمام شود. او در تابستان به روبرت فرناندس مدير ورزشي و آلبرت سولر مدير باشگاه گفته بود شايد ادامــه ندهد و چنــد روز پيش گفت كه شايد وقتش رســيده با بازيكنان در ميان بگــذارد. همه ناراحت هســتند به خاطر موفقيتهايي كه در تيم به دســت آورد و هنوز هم ميتواند جام بگيرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.