بحث و جدل ستارگان رئال با زيدان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

گفته ميشــود ســتارگان رئال مادريد پــس از تســاوي 3 بر 3 برابــر لاسپالماس، در رختكن بــا زينالدين زيدان بحث و جدل داشــتهاند. بازيكنان بزرگ رئال از تصميمات تاكتيكي زيدان انتقاد كردهاند. اين تســاوي باعث شــد كه رئال صدر جدول را از دســت بدهد. البته آنها يك بازي كمتر انجام دادهاند.

گرت بيل در اين مسابقه اخراج شد اما بازيكنان كاري به او نداشــتند و به عملكرد زيدان انتقاد كردنــد. آنها بر اين باور بودند كه او در برابر تيمي كه دوست دارد مالكيت توپ را داشته باشد، بايد از كاسميرو و لوكا مودريچ استفاده ميكرده است.

زيــدان با ايــن حال پس از تســاوي خواســتار اتحاد تيمش شــده است: «ما با هم از اين ماجرا گذر خواهيم كرد. در حال حاضر روند بدي داريم و بهويژه در نيمه اول بد بوديم. ما روحيه خوبي داريم و اين تيم ميتواند كارهاي خوبي انجام دهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.