صدور كارت هواداري براي جام جهاني 2018

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مديران فيفــا قصد دارند در جام جهاني 2018 و جــام كنفدراســيونهاي 2017 با هوليگانيســم مبارزه كنند. آنهــا كارتهاي شناســايي براي هواداراني صادر ميكنند كه قصد حضــور در ورزشــگاهها را دارند. هر دو رقابت در روســيه برگزار ميشود و نگرانيها در زمينــه درگيري تماشــاگران بالا اســت. طرفداران روسيه در يورو 2016 درگيريهاي گستردهاي به وجود آوردند و باعث شدند كه يوفا حكم بدهد در صــورت تكرار اين وقايع، تيم روسيه از رقابتها اخراج خواهد شد.

اكنــون كالين اســميت، مدير بخش رقابتهاي فيفا گفته اســت: «هر طرفداري بايــد يك كارت هواداري به همراه داشــته باشــد تا بتواند وارد ورزشگاه شود. هم در جام كنفدراســيونها و هم در جام جهاني. ما به مقامات برگزاري رقابتها باور داريم و ميدانيم كه اين كار را انجام خواهند داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.