ونگر: ترجيح من هميشه آرسنال بوده و هست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آرسن ونگر با آنكه آيندهاش در آرسنال مشــخص نيست و هنوز قراردادش را كه در پايان فصل لغو ميشــود، تمديد نكرده اما علاقهاي به مربيگري در بارسلونا ندارد. اين مربي 67 ســاله كه 20 ســال است در تيم شمال لندن فعاليت ميكند، گفت: «ترجيح من هميشــه يكي بوده و هست. من منتظر كار در باشــگاههاي ديگر نيستم. من روي خــودم تمركز دارم و ميخواهم به ســطح بعد بروم و پيشــرفت و ابداع كنم. من 20 ســال آنجا بودم و بارها فرصت رفتن داشتم بنابراين فكر نميكنم لازم باشــد شــما را متقاعد كنم كه ترجيحم ماندن در آرسنال است. باشگاه هم در تصميم گيري آزاد است و من احترام ميگذارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.