لوپتگي: مربيگري بارسلونا فرساينده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خولن لوپتگي مربي تيم ملي اســپانيا علت تصميم لوييس انريكه را درك ميكند. او گفت: «ميفهمم چرا اين تصميم را گرفته، طبيعي بود كه او خســته شود، مربيگري در بارســلونا جســم و روح مربي را فرسوده ميكند. با او حرف زدهام اما نه در اين مورد هرچند علت تصميمش را درك ميكنم. اين يك تصميم شــخصي اســت كه مطمئنا برايــش خيلي فكر كرده. او ميتواند به موفقيتهايش در بارســلونا افتخار كند، او ثابت كرده يك مربي در كلاس جهاني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.