كوپا، اولين ستاره فوتبال فرانسه درگذشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رمون كوپا، يكي از اسطورههاي فوتبال فرانسه ديروز در سن 85 سالگي در گذشــت. او از يكشنبه در بيمارستان بستري شــده بود. در جام جهاني 1958 كه پله به عنوان يك پديده در دنياي فوتبال مطرح شــد و ژوســت فونتن با زدن 13 گل ركوردي دستنيافتني ثبت كرد، كوپا بهترين بازيكن مســابقات شد و در همان سال توانســت توپ طلا را ببرد. او چهره كليدي فرانسه در كسب رتبه سوم جهان بود.

بازيكني كه رســانههاي انگليسي «ناپلئون فوتبال» ناميده بودند فرزند يك خانواده مهاجر لهســتاني بود كه براي كار در معادن شــمال فرانســه به اين كشــور رفته بودند. او در سال 1931 به دنيا آمد و در سال 1949 استعدادش در مســابقات آزمايشي كشف شد. كوپا دو سال در تيــم آنژه بــازي كرد و بعد از آن 5 ســال پرافتخار در رنس داشت. او تحت هدايت آلبرت باتو، پدر معنوياش دو بار قهرمان فرانســه شد و توانست به فينال جام قهرمانان اروپا برسد.

كوپا كه با دريبلهاي ديدنياش در فوتبال فرانسه محبوب شــده بود، در سال 1956 با رقم 52 ميليون فرانك به رئال مادريد بزرگ پيوست و هواداران مادريدي به خاطر جثه كوچكش )68/1متر، همقد مســي( به او لقب «كوپيتا» دادند. او در رئال موفق شد دو بار قهرمان اسپانيا و سه بار قهرمان اروپا ‪1958 )1957،‬ و 1959( شود.

كوپــا در آن تيــم كنار بازيكناني مثل دياســتفانو، خنتــو و الگويش پوشــكاش بازي ميكــرد و براي چهار ســال متوالي يكي از ســه نفر برتر فهرست توپ طلا بود. آنها يكي از ديدنيترين فوتبالهاي تاريخ را به نمايش ميگذاشتند و رئال سه سال متوالي در ليگ اسپانيا بدون شكست بود.

كوپا كه توان بازي در گوش راســت، نوك حمله و بازيساز را داشت، در سال 1959 وقتي 28 ساله بود به رنس فرانسه برگشت. او هشت سال براي اين تيم بازي كرد و موفق شد دو بار قهرمان فرانسه شود. كوپا در 35 سالگي از فوتبال خداحافظي كرد، ولي تا 70 ســالگي به فعاليتش به عنوان بازيكن آماتور ادامه داد و توانست در تجارت ورزش هم چهره موفقي باشد.

كوپــا كه 45 بازي ملي و 18 گل زده داشــت، يكي از فعالان مبارزات سنديكايي بازيكنان فوتبال بود و در سال 1963 وقتي مدعي شد «بازيكنان فوتبال مثل برده هستند» شش ماه محروم شد. او را به نوعي ميتوان اولين بازيكن مدرن تاريخ دانست.

ســان- قرار بود 14 هزار هوادار فوتبال در شيلي راهپيمايي كنند تا الكســيس ســانچس وقت خودش را در آرســنال تلف نكند و به تيم ديگري برود؛ ولي تنها 5 نفر از كســاني كه قرار بود در تظاهرات حاضر شــوند، پيداي شــان شد.

سان- ســرخيو رومرو، دروازهبان منچســتريونايتد كه با اين تيم قهرمان جام اتحاديه شــد، بــراي خودش يــك كادوي تولد زيبــا خريد و حالا به جــاي فيات 500 كــه 15 هزار پوند قيمــت دارد، ســوار لامبورگيني 163 هــزار پوندي ميشــود. او چهارشــنبه گذشــته 30 ســاله شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.