نگران تيم خودم هستم، نه لبران جيمز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اســتيون كاري، ســتاره گلدن اســتيت وريرز خواســتار آن شــده كه همتيميهايش روي رســيدن به فينــال NBA تمركز كنند و به ايــن فكر نكنند كه قرار اســت در فينال با چه تيمي روبهرو شــوند. اگر وريرز به فينال برســد، احتمالا بايد با كليولند كاواليرز و لبران جيمز روبهرو شود. اين دو تيم از كنفرانسهاي شــرق و غرب به احتمال فــراوان راهي فينال خواهند شــد و براي سومين سال پياپي، فينال NBA با حضور اين دو تيم برگزار ميشــود. كاري و جيمز ســتارگان بيچونوچراي هر دو تيم هســتند. كاري در اين فصل توانسته آمار جالبي از خود به جا بگذارد. او در يك مســابقه توانسته 13 شــوت ســهامتيازي را وارد سبد حريف كنــد. جيمز چهار بــار بهترين بازيكن هفته كنفرانس شرق شــده و كاري هم دو بار توانســته در كنفرانس غرب، به عنوان بازيكن هفته انتخاب شود. بسياري از طرفداران NBA دوســت دارند كه بازي وريــرز و كاواليرز را در فينــال ببينند اما كاري گفتــه كه تنها بايد به رقيب بعدي فكر كــرد: «رقابت در حال حاضر بسيار بالاســت. روشن اســت كه ميدانم چه كســي در اوج بازياش اســت و احتمالا براي رســيدن به قهرماني بايد از چــه بازيكني گذر كنيد. استعدادهاي زيادي در ليگ وجود دارند. با هر تيمي كه بازي كنيد، ســتارگاني دارد كه كمــك ميكنند آن تيم به ســطح جديدي از توانايي برسد ».

همانطور كه بخش زيادي از موفقيتهاي وريرز مرهون تلاشهاي كاري اســت، كاواليرز هم توانسته با درخشــش جيمز موفق شود. او همچنان يكي از ستارگان برتر NBA است.

از كاري دربــاره اوضــاع جيمــز در اين فصل پرســيدند و او گفت: «امســال متفاوت اســت. او دارد عالي كار ميكنــد اما بازيكناني در كنفرانس غرب هستند كه دارند عالي بازي ميكننــد و ميدانيم كه بايد آنها را ببريم تا به فينال برســيم. من به اين ترتيب به اوضاع نگاه ميكنم كه نگران تيم خودم هستم و ميخواهم تيم خودم به فينال برســد. هر تيم ديگري هم كــه به فينال راه پيدا كند، ما آماده رويارويي با آنها خواهيم بود ».

اين بازيكن 28ســاله دو فينال را با وريرز گذرانــده. تيــم او در ســال 2015 در فينال كاواليــرز را بــرد و در ســال 2016 هم ديدار را واگــذار كرد. او هرچند فقــط يك قهرماني NBA در كارنامــه دارد اما گفته كه قهرماني دوم تنها رويايي اســت كه به سمتش حركت ميكند. از او پرسيدند كه هدفش در اين فصل چيســت و او گفت: «قهرمان شويم آقا! همين. همين. به همين دليل اســت كه بازي ميكنيم كه به اين رويا برسيم. ما قبلا قهرمان شدهايم و ميدانيم دقيقا چه چيزي نياز اســت تا قهرمان شــويم. ما يك بار در تيم بازنده فينال بودهايم و ميدانيــم كه فاصله بين پيروزي و شكســت چقدر اندك است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.