آشوب در اردوي توپچيها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سامي موكبل ‪Sami mokbel‬

ترديــد در آرســنال حكفرماســت. آينده بهتريــن بازيكنان تيم، مســعود اوزيل و الكســيس ســانچس نامشخص است چون هر دوي آنها تا الان از تمديد قراردادهايشان خودداري كردهاند.

اينكــه چطور يا چرا بــه آنها اجازه داده شــده كــه وارد 12 مــاه پايانــي قراردادهايشــان شــوند بــدون اينكــه قراردادشان تمديد شود، بحثي است كه بايد جداگانــه به آن پرداخت. چيزي كه الان اهميــت دارد اين اســت كه به نظر ميرســد آنها تابستان امســال ورزشگاه امارات را ترك خواهند كرد.

در وضعيتي مشابه، آكادمي باشگاه هــم بعــد از جدا شــدن ســرمربياش آندريس يونكر، بدون ســرمربي اســت. يونكر هفته پيش پيشنهاد ولفسبورگيها بــراي گرفتن جــاي والرين اســماعيل اخراجي را پذيرفت و راهي آلمان شد.

از همه اينها مهمتر اما آينده سرمربي تيم آرســن ونگر است كه هر روز شايعه جديدي دربارهاش شــنيده ميشــود. تا پيش از اين شنيده ميشد كه او تصميم به رفتن گرفته است اما چند وقتي است كه اخبار جديدي درباره تمايل باشگاه به تمديد قرارداد اين مرد فرانسوي شنيده ميشود.اگر آرسنال سال 2014 نتوانسته بود هال ســيتي را در فينال جام حذفي شكست دهد و قحطي قهرماني توپچيها به 10 ســال ميرسيد، شايد او ميرفت. سه سال از آن زمان گذشته است و حالا يك دوره ديگر از ناكاميهاي ونگر شروع شده است و پيشــروي آرسنال در ليگ قهرمانان به مخاطره افتاده است. شكست مقابل ليورپول در بازي امروز هم ميتواند منجر به خارج شدن توپچيها از جمع 4 تيم بالانشين جدول ردهبندي ليگ برتر شود و خشــم هواداراني كه زماني ونگر را ســتايش ميكردنــد، برانگيزد. وقت آن شــده اســت كه مرد فرانسوي ورق را برگرداند. يك ســهميه ليگ قهرمانان و يــك قهرمانــي ديگر در جــام حذفي ميتواند ونگر را بــراي عقد يك قرارداد دوساله ديگر ترغيب كند اما در شرايطي كه هنــوز تمام مدعيان مانند چلســي، منچســتر يونايتد، منســيتي و تاتنهام در جام حذفي هســتند، فتح جام حذفي براي آرسنال كار آساني نخواهد بود ولي حتي يــك قهرماني ديگر در ويمبلي هم ممكن اســت نتواند ونگر را براي ماندن در آرسنال در سال بيست و دوم متقاعد كند. او پنجشنبه اشارهاي به اين موضوع داشــت كه نميداند در آينده چه كاري ميخواهــد انجام دهــد. او ابتدا از اينكه تمديد قــرارداد برايــش در اولويت قرار دارد گفــت و پس از آن گفت كه ممكن است برود.

در اينكه ونگر وقف كارش است هرگز ترديدي نبوده اســت و او حتي خودش را اينگونــه توصيــف كرد: «من اســتاد خودآزاري هستم. مربيگري فوتبال يعني قرباني كردن خودت. ديگر در زندگيات هيچ چيزي نــداري. 90 درصدش تنش است و 10 درصدش رضايت و بايد همه چيزت را بــراي آن بدهــي.» هواداران آرســنال از الان تا پايــان فصل مطمئناً براي يــك چيز دعا ميكنند، براي اينكه سرنوشت اين فصلشان هم مانند فصول گذشته نشود. منبع :

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.