نحسي ماه فوريه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ناپولــي امروز در حالي ميهمان رم اســت كه يك بار ديگر نحسي فوريه گريبانگيرش شده و ممكن است فصلش را به خطر بيندازد. ســه شكست در چهار باخت تقريبا رسيدن به يوونتوس صدرنشــين را غيرممكــن كرده و حالا بــراي رقابت با تيم دوم جدول، رم نيز مشــكل دارند علاوه بر آنكه در آســتانه حذف از ليگ قهرمانان و جام حذفي ايتاليا قرار دارند.

ناپولي، گلزنترين و شايد جذابترين تيم سري آ ماه قبل را با شــش امتياز اختلاف نسبت به يوونتوس آغاز كرد اما با باخت خانگي شوكه كننده هفته قبل در خانه مقابل آتالانتا 12 امتياز از بيانكونري عقب اســت. با باخت 3 بر يك به رئال مادريد اميد اين تيم براي ماندن در ليگ قهرمانان به مويي بند اســت ضمن اينكــه در نيمهنهايي جام حذفي هم بــا همين نتيجه در زمين يوونتوس شكســت خوردهاند. تيم مائوريتسيو ساري فصل قبل هم فوريه را در صدر جدول شــروع كرد اما با باخت يك بر صفر به يوونتوس به رده دوم لغزيد و به وســيله ويارئال از ليگ اروپا حذف شد.

حالا هم در مقطع حساســي هستند و با توجه به اينكه پنج امتياز از رم كمتر دارند اگر امشب ببازند عملا شانس دوم شدن و صعود مســتقيم به مرحله گروهي ليگ قهرمانان را از دســت ميدهند. سهشــنبه هم با رئال مادريد بــازي دارند و در اوايل مــاه آينده ميلادي در فاصله چهــار روز دو بار ميزبان يوونتوس هستند، يكي در ليگ و ديگري در جام حذفي.

خبر خوب براي ســاري كه بعد از باخت جنجالي سهشنبه برابــر يوونتــوس، حرف نزده بازگشــت آركاديــوش ميليك از مصدوميت اســت اما او بايد براي دفــاع فكري كند كه در چهار بازي اخير 9 گل خــورده. رم هم در ديگر بازي نيمهنهايي جام حذفي با 2 گل به تيم همشهري لاتزيو باخته و به دنبال جبران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.