اوباميانگ: ابراز علاقهام به رئال، زندگي را برايم سخت كرده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پير امريك اوباميانگ اعتــراف كرد از ابراز تمايل به بازي در رئال مادريد پشيمان است چون با اين كار زندگي را براي خودش ســخت كرده است. اوباميانگ بيش از يك بار گفته اســت كه دوســت دارد براي رئاليها بازي كند و اينكــه به پدربزرگش قول داده اســت كه يك روز براي كهكشــانيها توپ بزند. اظهارات او مسبب به وجود آمدن شايعات دنبالهدار درباره آيندهاش در تمام پنجرههاي نقل و انتقالات شده است، چيزي كه زندگي او را تحت الشعاع قرار داده اســت. آخرين بار كه اوباميانگ درباره آيندهاش اظهارنظر كرد و بر شــايعات دامن زد ماه گذشته بود كه گفت ممكن اســت ســيگنال ايدونا پارك را ترك كند تا به اهدافش برســد و به اين ترتيب يك بار ديگر شــايعه پيوســتن اين مهاجم گابني به كهكشانيها مطرح شد.آن اظهارات با واكنش ميشــل زورك رييس باشگاه دورتموند همراه شــد و او به اوباميانگ تذكــر داد كه روي فوتبال تمركز داشــته باشد. اوباميانگ 27 ســاله با اشاره به آن اتفاقات گفت: «واقعــاً نميدانم در آينده چه اتفاقي برايم رخ خواهد داد. فقط روي اين فصل تمركز دارم و الان هم نميخواهم بيــش از اندازه به آيندهام فكر كنم. هفتههاي گذشته بعد از حرفهايي كه زدم، برايم سخت گذشتند و ديگر نميخواهم درباره اين موضوع حرفي بزنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.