آگوئرو: آخر فصل مشخص ميشود ميمانم يا ميروم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

نشريه اكســپرس انگليس نوشــته اســت كــه ســرخيو آگوئــرو بــراي آينــدهاش در منچسترســيتي از مربــي اين باشگاه پپ گوارديولا ميخواهد كه شــخصاً به او ضمانت بدهد. با اضافه شدن گابريل ژسوس به شاگردان پپ گوارديولا در ماه ژانويه، آگوئرو دو ســه هفته از تركيب اصلي منســيتي خارج شــد كه اين اتفاق او را نسبت بــه آينــدهاش در ايــن تيم و تداوم نيمكتنشــينيهايش در فصل آينده نگران كرده اســت. آگوئرو خوششانس بود كه پاي همتاي برزيلياش شكست و او تا پايان فصل خانهنشين شد تا گوارديولا مجبور شود دوباره او را به تركيب اصلي برگرداند.

آگوئرو در ايــن مدت خوش درخشــيده و گلهــاي مهمي هم براي منچسترســيتي زده اســت امــا او هنوز هم مطمئن نيســت كه با آماده شــدن دوباره ژسوس، گوارديــولا بــاز هم ايــن بازيكن برزيلي را به او ترجيح ندهد. آگوئرو در پاسخ به اين سوال كه آيا فصل آينده هم در منچسترسيتي خواهد بود، گفت : «در ماه ژوئن مشــخص ميشود. من به ماندن تمايل دارم اما هنوز زمان زيادي تا پايان فصل مانده است. ســه ماه فرصت دارم تا بهتريــن بازيهايم را انجام دهم و همانطور كه هميشــه گفتهام در ماه ژوئن مشــخص خواهد شد كه ميمانم يا ميروم. اينكه باشــگاه رســماً يك چيزي درباره تمايلش به ماندن مــن اعلام كند يك چيز است و اينكه اين موضوع را تنها به خود من بگويد چيز ديگر. باشــگاه هرچه ميخواهد ميتواند بگويد اما در ماه ژوئن آنها بايد با من جلسه بگذارند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.