گفت و گوي رودرروي بونوچي و آلگري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لئونــاردو بونوچي گفتــه كه با مكس آلگــري، رودررو صحبــت كرده اســت اما يوونتــوس درباره آينــده او تصميم خواهد گرفت. اين مدافع يووه در يك بازي در كنار زمين با مربي تيمش درگير شــد و سپس او را براي بــازي ليگ قهرمانــان در خانه پورتو به ســكوها فرستادند. بونوچي كه در مراسمي خيريه شركت كرده بود گفت: «ما حرفهايمان را با آلگــري، رودررو زديم و اوضاع را درست كرديم. من به دليل اتفاقي كه با آلگري روي داد، هفته آينده كل تيم را شام ميهمان ميكنم. پس از شفاف كردن همه چيز، اوضاع حتي از قبل هم بهتر شده است. شــما بايد از هر چيز منفي كه اتفاق ميافتــد نكات مثبتش را برداشــت كنيد. اين اتفاق باعث شــد كه گروه ما محكمتر و منسجمتر شود.»

او دربــاره ماجرا گفت: «صبح فردايش از شــب ماجرا بدتر بود. تا جايي كه به من مربوط اســت، اوضاع همانجا تمام شــد. مربي هم همين حس را دارد.»

گفتــه ميشــود بونوچــي و آلگري ممكن اســت در آينده به ليگ برتر بروند. او ميگويــد: «نميدانم كه مربي ما به ليگ برتر خواهد رفت يا نه اما من تا سال 2021 متعلق به باشگاه هســتم و باشگاه تصميم ميگيرد كه من را بفروشــد يا نه. اميدوارم كه بتوانم تا انتهاي قراردادم بمانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.