ميثاقيانورمن:نراكرارباسرددرريم؟گمكرده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال و ســياه جامگان عصر امروز در ورزشــگاه آزادي رخ در رخ هم قرار ميگيرند. اين بازي از نــگاه منصوريان ميتواند براي اين تيم ســخت و دشــوار باشــد: «بازي امروز ميتواند بســيار سخت باشــد. تيم خداداد و هاشمينســب اين اواخر خيلي خــوب بازي ميكــرد زيرا خداداد هــم خودش خوب بازي ميكرد اما تيم ســياه جامگان دچار بدشانســي شــده بــود. ما آناليز فــردي بازيكنان را انجــام داديم. اين كار را از بــازي با التعاون انجام داديم. به بازيكنان گفتم اين هفته در آســيا هســتيد و هفته بعد در ليگ كشــوريد به همين خاطر بايد شــادي تيم تا همان روز مســابقه باشد و از پايان مســابقه بايد به ديدار ليگ فكر كنيد». ميرسانيم و ســپس از تيم جدا میشود، هوادار اين وسط متضرر ميشود، ايجنت در زمــان پايان قرارداد مبلغــي بالا از ما ميخواهد. اگر كسي زير 18 سال بخواهد قــرارداد ببندد بايد قــراردادي بلندمدت داشته باشد تا باشــگاه سود لازم را ببرد. اگر پشــت ســر هم جوان اضافــه نكنيم سيستم گلخانهاي ميشود و با تمام شدن اين نسل ديگر استعدادي در تيم نيست.»

اســتقلال در وضعيتــي اســت كه احتمال ميدهند ليگ را دست كم بگيرد. منصوريان اما اعتقاد ديگري دارد: «ما ليگ را دست كم نگرفتهايم. در ليگ برتر هيچ تيمي گارانتي ندارد كه يك بازي را ببرد. روي 20 بازيكن سرمايهگذاري كردهايم و دستمان باز است. قبلا ميگفتند تركيب منصوريــان تغيير ميكنــد. مگر يورگن كلوپ تركيبش را تغيير نميداد؟

ما در تيم نفت اين درس را گرفتيم و بــا 20 بازيكن ليگ را شــروع كرديم. از بازيكــن جــوان نميترســيم. در تيم من مهــدي رحمتــي و اميــد نورافكن هم هيچ كدامشــان گارانتي صد در صد

با مهدي تاج صحبت كردهام. چرا بعضي تيمها بايد سرباز داشته باشند؟ وقتي تيمي نظامي نيست مثل تراكتورسازي چرا بايد سرباز داشته باشد؟ چرا ما و پرسپوليس و سياهجامگان سرباز نداشته باشيم؟ بايد براي همه تيمها عدالت باشد

حضوردرتركيب اصلي را ندارند. ساختار ما مشخص شده اســت. زماني كه جوانان را بازي ميدهيم خيلي از دوستان ميگويند توفيــق اجباري بوده اســت. در حالي كه مــا با اعتقاد راســخ به جبــاروف و روزبه چشمي چشم دوخته بوديم. حضور چنين بازيكناني ريسك بالا ميخواهد. الحمدا... در نيمفصل آن را ديديم.»

ســرمربي اســتقلال بــه وضعيــت ناراحتكننده روزبه چشــمي هم اشــاره دارد: «در مــورد روزبه چشــمي بســيار ناراحت هســتم. با مدير برنامههايش هم صحبت كردم.

او بــا ما قــرارداد دارد و بايد به مرور شرايط جسمياش بهتر شود. در بازيهاي دوستانه اوضاع جسمياش بهتر ميشود و از او استفاده خواهيم كرد.»

بحث به ســمت و ســوي ســربازها ميرود و منصوريان هــم همان حرفي را ميزند كه بارها به آن اشاره شده. سرمربي اســتقلال معتقد است كه ديگر تيمها هم بايد ســرباز داشته باشــند: «با مهدي تاج صحبت كــردهام. چرا بعضــي تيمها بايد سرباز داشــته باشند؟ وقتي تيمي نظامي نيست مثل تراكتورسازي چرا بايد سرباز داشــته باشــد؟ چرا ما و پرســپوليس و سياهجامگان ســرباز نداشته باشيم؟ بايد بــراي همه تيمها عدالت باشــد. بايد در مجلس مساله سرباز قهرمان مطرح شود كه تيمها از بازيكنان سرباز خود استفاده كننــد امــا در عوض مبلغي به حســاب سازمان نظام وظيفه واريز شود. نميشود يك تيم سرمايهگذاري كند و نتيجهاش از بين برود. با احترام به تيمهاي نظامي اگر قرار است تيم غير نظامي سرباز بگيرد ما هم بايد بگيريم».

منصوريان در پايان حرفهايش به اين مهم اعتراف كرد كه حضور ميثاقيان روي نيمكت سياهجامگان باعث سردرگمياش شــده: «خداداد عزيزي خيلي خوب كار ميكرد ولي ما فــردا نميدانيم ميثاقيان از چه تاكتيكي اســتفاده ميكند. از اين لحاظ ســردرگم هستيم. گروه آناليز ما از يــك هفته قبل آناليز خــود را به ما ارائه ميدهــد. ميثاقيان در بازي بســته قوي است. او بسيار دوستداشتني است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.