ميثاقيان :كارم به پريدن از برج نميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

ميثاقيان قرار اســت براي نخســتين بار روي نيمكت سياه جامگان بحران زده بنشيند و اين نخستين حضور او مصادف شده با جدال آنها با آبيها. ميثاقيــان كه ميداند در مقابل تيم اســتقلال كار ســختي را پيــش رو دارد درباره بازي با اين تيم ميگويد: «تعداد ياران ما كم اســت ولي بازيكنان مــا از نظر كيفي شــرايط خوبي دارند. در حال حاضر صاحبان باشــگاه از جيب خودشان خرج ميكنند. من با عباسي رفيق بودم. نميخواستم بيايم اما به خاطر همين رفاقت و اينكه كنار امام رضا)ع( هستيم انشاءا... تيم در ليگ ميماند. با تيمي بازي داريم كه مربــياش را بهعنوان بازيكني خوب ميشــناختيم امــا در كلاس مربيگري فهميدم كه مربي صاحب ســبكي است و به او علاقه مند شــدم. مطمئنم بازي خوبي خواهد بود. بچههايي باانگيزه داريم. هميشــه مقابل اســتقلال و پرســپوليس انگيزه بالا ميرود و اميدواريم بــازي آبرومندانهاي مقابل اين تيم انجام دهيم.» ميثاقيان در ادامه ميگويد: «ما 48 ساعت است سر تيم هستيم و اگر گوارديولا هم 48 ساعت سر تيم باشد نميتواند معجزه كنــد، تنها از نظر روحي و رواني روي تيم كار كرديم. در اين چند ســاله در جاهاي سختي حضور داشتهايم. شــما ديديد خداداد عزيزي زحمت زيادي در اين تيم كشــيد.» سرمربي سياهجامگان درباره مدت كمي كه براي حضور در تيم ســياه جامگان داشــته اســت اينطور ميگويد: «شــك نكنيد اگر بهترين مربي دنيا را هم ميآوردند او در 48 ســاعت هم نتيجه نميگرفــت. ولي انشــاءا... ديگــر كارمان به پريدن از برج نميرســد. اگر هم بپرم از طبقه اول ميپرم. در ابومســلم خدمــت كردهايم و اميدوارم تيم را به همان جايگاه برسانم. اگر از اول فصل ميآمدم ميتوانســتم تضمين بدهم ولي الان با اين شرايط نميتوان تضمين داد». ميثاقيان در اين باره كه آيا راســت اســت كه مقامات غير ورزشــي گفتهاند مشــهد دو تيم در ليگ نداشته باشــد، ميگويد: «خداوكيلي 48 ســاعت اســت آمدهام اما از ساير اتفاقات حول و حــوش تيم خبر نــدارم. اصلا معلوم نيســت كه تا پايان فصل چه اتفاقي ميافتد. شــايد هر دو تيم بمانند و يا اينكه هر دو تيم بيفتند.»سرمربي ســياه جامگان در ارتباط با شايعات مربوط به جادوگري در فوتبال مشهد هم اينطور توضيح ميدهد: «من تاحالا چيزي از جادوگري نشــنيدهام. جادوگر هم اگر باشد خود مربيان هستند كه تيم را نگه ميدارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.