پرونده اخراج دستيار منصوريان روي ميز هيات مديره

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

گرچه اســتقلال با صدرنشيني از سفر نسبتا طولاني آسيايي خود به تهران بازگشــت و خيلي از هــواداران اين تيم از وضعيت آبيها در گروه A احســاس رضايتمندي و غرور ميكنند اما انتشــار خبري حول يكي از مربيان اين باشگاه شيريني صدرنشيني در ليگ قهرمانان آسيا را به كام هواداران واقعي اين باشگاه تلخ كرد. خبري كه از حضور يكي از مربيان اســتقلال در يك كلوب شبانه پرده برميداشت و حتي فيلمي از اين ماجرا در فضاي مجازي دست به دست شد كه حالا استقلال را به دردسرهايي انداخته است.

گفته ميشــود در مســاله به وجود آمده به زودي كميته اخلاق فدراسيون فوتبال تصميمهايي را عليه مربي خاطي اســتقلال اتخــاذ خواهد كرد اما ظاهرا اعضاي هيات مديره باشــگاه استقلال نيز راســا به دنبال پيگيري ماجرا هستند و پــس از ورود كاروان از ســفر برون مرزي درخواســتي به ســيدرضا افتخاري، مديرعامل باشگاه دادهاند تا پيرامون اين موضوع گزارشي را به هيات مديره ارسال كند. براســاس قوانيني كه وجود دارد، هيات مديره ميتواند در موارد اين چنين مديريت باشــگاه را به ارائه توضيحاتي مجاب كند كه قرار اســت در اين راســتا افتخاري به هيات مديره گــزارش داده تا آنها تصميمهاي مقتضي را در اين باره بگيرند. ظاهرا باشگاه استقلال ميخواهد تا قبل از اينكه كميته اخلاق فدراسيون فوتبــال رايي را درباره مربي خاطي بدهد، اين شــخص را از دايره مربيان خارج كند تا حاشــيهها در اين شرايط كه استقلال نتايج مطلوبي ميگيرد، بار ديگر به اين تيم لطمه وارد نكند. گفته ميشــود احتمالا آن مربي كه در كلوب شبانه در امارات حاضر شده و فيلمش هر چند به صورت نه چندان واضح در فضاي مجازي دست به دست ميشود، به زودي از دايره مربيان استقلال كنار گذاشته ميشود تا شــخص ديگري به جرگه مربيان استقلال بپيوندد. البته عليرضا منصوريان هنوز در اين باره اظهارنظر صريحي نداشته و بايد با او هم در اين زمينه گفتوگو شود تا اگر قصد بر استخدام مربي جديد است، سرمربي هم در جريان باشد و آن مربي جديدي كه قرار اســت جاي شخص خاطي به اســتقلال بيايد، مورد تاييد آقاي ســرمربي باشد. حتي از استخدام يك مربي خارجي نيز صحبت ميشود اما بعيد است كه در اين شرايط استقلاليها راي به استخدام مربي خارجي دهند و احتمالا يك مربي وطني ديگر به كادر فني استقلال اضافه ميشود.

بــه هر شــكل حل و فصــل اين موضــوع در برهــه كنوني بــه يكي از اهداف مهم هيات مديره باشــگاه اســتقلال بدل شــده تا هر چه زودتر موضوع جمع شــود. بيشــك اگر آن مربي آگاهي كاملي از جايگاه شغلي خود داشت هيچگاه به چنين مكانهايي نميرفت كه براي اســتقلال حاشيهساز شود. اصول حرفهاي ايجاب ميكند كه هر كاروان ورزشــي كه از ايران به كشــورهاي ديگر مراجعــه ميكند در كمال صحت و درســتي رفتار كــرده و از حضور در چنين مكانهايي خودداري كند اما متاســفانه هنوز برخي مربيان وطني با وجود اينكه سن و سالي هم گذراندهاند و جوان بيتجربهاي هم نيستند، بدون در نظر گرفتن تبعات حضور خود در چنين اماكني به مكانهايي پا ميگذارند كه هيچ سنخيتي با ورزش ندارد. به هر حال ايران ورزشــي هم اميدوار است كه باشگاه استقلال هر چه زودتر موضوع را مديريت كند تا احيانا حاشيههاي ناشي از ندانمكاري آن مربي بيش از اين براي استقلال دردسرساز نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.