افتخاري از پرداخت بدهي خارجيها خبر داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مديرعامل باشگاه اســتقلال از پرداخت بخشــي از مطالبــات بازيكنــان خارجي اين تيــم خبر داد و تاكيد كــرد كه هيچ خطري آبيپوشــان را تهديــد نميكنــد. ســيدرضا افتخاري در اين ارتباط گفت: «در آستانه سال جديد ضمن تبريك ســال نــو و پيروزيهاي درخشان تيم استقلال در مسابقات ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا و تشكر از همه هواداران عزيز تيم اســتقلال بهخاطر حمايتهاي آنان بايد بگويم كه با اقدامات مؤثر و به موقع انجام شــده در روزهاي اخير، مطالبــات بازيكنان خارجي كه از گذشته باقي مانده بود و باشگاه را تهديد ميكرد، با اقدام باشگاه ديگر مشكلي بــراي اين تيم به وجود نخواهد آمد. افتخاري در زمينــه طلبكاران خارجي باشــگاه اينطور توضيــح داد: «1- مبلغ يــك ميليارد تومان بابت ليام ردي وهلمكه، پرداخت و پرونده آنان مختومه گرديد. 2- با توافق انجام شــده مقرر گرديد مطالبات ساموئل درسه قسط پرداخت شــود كه قســط اول آن به مبلغ يكصد هزار دلار ديــروز پرداخت شــد.3- درمورد پرونده پروپژيــچ، وكيــل ايتاليايي باشــگاه ازطريق دادگاه عالي فيفا درخواست تجديد نظر نموده كه رســيدگي به آن بيش از يك ســال طول ميكشد، بنابراين درحال حاضر هيچ خطري باشــگاه را تهديــد نميكنــد.لازم ميدانم از اعضاي تيم استقلال كه ازخود خويشتنداري نشــان داده و بــا مديريت باشــگاه همكاري نمودند تا مطالبات بازيكنان خارجي پرداخت شود تشــكر نمايم. همانطوري كه درجلسه با اعضــاي تيم درعمان قــول دادم از فردا تمام تلاش خودم را در خصوص پرداخت مطالبات آنان خواهم نمود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.