حسن زماني: براي قهرماني آسيا برنامه ريزي كرديم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

زماني عضو هيات مديره استقلال براي تماشــاي بازي ايــن تيم مقابل التعــاون عربســتان به عمــان رفت. زمانــي كه بعــد از اين بــازي از برد پــرگل اســتقلال خوشــحال بود در مورد نتايــج اين تيم صحبت ميكند. زمانــي در ابتدا در مــورد روابطش با منصوريان و رفــع كدورتهاي قبلي اينطور ميگويد: «ما مشكلي نداشتيم. ما در ابتداي فصل نقطه نظراتي ارائه كرديــم كه بيشــتر خيرخواهانه بود. فكر كنم پس از پايان هفته هفتم بود كه مشــكلات حل شد و ديگر موردي پيش نيامد ».

با توجه بــه برتري مقابل التعاون بــه صعــود از مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان آســيا اميدوار شديد؟ عضو هيات مديره استقلال در اين خصوص اينطور ميگويد: «ما از اول هم اميدوار بوديم و برنامهريزي كرديم كه بتوانيم قهرماني آسيا را كسب كنيم. با تيمي كــه داريم اميد زيادي داريم ســتاره ســوم آســيا را بگيريم، موضوعي كه خواست هواداران هم هست.»

زمانــي در ادامــه ميگويد: «ما پتانسيل گرفتن ستاره سوم را داريم، مگر اينكه بدشانســيها اجازه ندهد. مديريت و عوامل تيم با هم هماهنگ هســتند و براي موفقيت اســتقلال تلاش ميكنند.»

زماني در مورد بازيهاي ليگ برتر هــم اينطور اظهار نظــر ميكند: «فكر ميكنــم در چهار هفته آينــده رقابت ميليمتري بين اســتقلال، پرسپوليس و تراكتورسازي شاهد باشيم.»

ايــن عضــو هيــات مديــره در موردماجرايي كه در خصوص يكي از مربيان استقلال منتشر شده ميگويد: «ما هم چنين خبري را شــنيدهايم و منتظر جلسه هفته آينده هيات مديره هســتيم تا مديرعامل باشگاه گزارش اين موضــوع را به هيات مديره بدهد. هنوز چيزي اثبات نشــده و سرپرست تيم هم آن را تكذيب كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.