پيروز قرباني: شانس قهرماني استقلال كم است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

در حالــي كــه محمــد خرمــگاه مربي اســتقلال طبق حكم كميته انضباطي محروم اســت و نميتواند در بازي با ســياه جامگان روي نيمكت بنشــيند، در آســتانه اين بازي دربــاره حريف اينطــور اظهار نظــر ميكند: «ايــن تيم تغييرات اساســي در كادر فنياش به وجود آورده و اين كار ما را ســخت خواهد

قرباني معتقد اســت كه تيم اســتقلال خيلي خوب شده است. مدافع سابق استقلال در ايــن خصوص ميگويد: «اســتقلال واقعا تيم قابل احترام و خوبي شــده است و براي تمام اســتقلاليها يك افتخار است. اميدوارم تيــم منصوريان بتواند همين روند را تا پايان فصــل ادامه دهد.» پيشكســوت اســتقلال درباره شــانسهاي قهرماني اين فصل ليگ برتر ميگويد: «نبايد خودمان را گول بزنيم. پرسپوليس و تراكتورســازي مدعيان اصلي قهرماني اين فصل هســتند و فاصله امتيازي خوبي دارند. اســتقلال هم شانس كمي براي قهرماني در ليگ برتر دارد.» قرباني در ادامه ميگويد: «با اينكه اســتقلال ميتواند از اين بالاتر هم برود اما نبايد فشار را روي بازيكنان و مربيان بگذاريم و بگوييم كه چون 4 بازي بردي، بايد قهرمان شــوي، درســت نيست. استقلال تا الان هم نتيجه خوبي گرفته است و زحمات بازيكنان و كادرفني شايسته تقدير اســت.» مدافع سابق اســتقلال در رابطه با رويارويي استقلال با سياه جامگان ميگويد: «اســتقلال اگر بتواند رونــد خودش را ادامه دهد، ميتواند برنده باشد. همچنين بازيكنان استقلال نبايد مغرور شوند كه فكر نميكنم اين اتفاق بيفتــد. زدن گل اول در اين بازي خيلي مهم است چون فشار از روي استقلال برداشته ميشود. به هر حال بازي با تيمهاي ته جدولي هميشه سخت است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.