پادواني در تيم منتخب ليگ قهرمانان آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

پادواني كــه در اوايــل فصل و با درخواســت مســتقيم و بعد از تجريه موفق در نفت به اســتقلال اضافه شد، پيــروز بي چــون و چــراي پيكارهاي هوايــي در محوطه جريمه اســتقلال بوده و با توجه به ســرعت مناسبي كه دارد، در كورس با مهاجمان حريف نيز معمولا عملكرد موفقي دارد. در جريان ديدار اين هفته اســتقلال كه منجر به برتري مهم برابر التعاون شــد، پادواني بارها موفق به ناكام گذاشتن خط حمله قهار التعاون شد و در اولين كلين شيت استقلال در مرحله گروهي نقش مهمي را ايفا كرد.

در نيم فصل دوم، نتايج اســتقلال روند صعودي محسوسي به خود گرفته كه بي شــك نقــش دفــاع منظم اين تيم در ثبت نتايــج غيرقابل انكار بوده اســت.اما لئوناردو در هجوم نيز بسيار تاثيرگــذار بــود و با به ثمر رســاندن يكي از گلهاي اســتقلال، نقش مهمي در پيــروزي مقتدرانه تيــم منصوريان و صعود به صدر جدول داشــت.همين درخشش، باعث شــد تا پادواني با قرار گرفتن بهعنــوان تنها نماينده ايران در تيم منتخب، هفته درخشــان آبيهاي پايتخــت را تكميل كنــد. البته به جز پادواني، ســتارگان ديگري مانند بيت سعيد، طارمي، ســروش رفيعي و كاوه رضايي نيــز ميتوانســتند در تركيب منتخــب قرار بگيرند امــا تنها پادواني از بين نمايندههــاي ايراني در بين 11 بازيكــن اصلي قرار گرفت. نكته عجيب اين تركيــب حضور ٥ بازيكــن از تيم اولسان هيونداي كره جنوبي است.

نماينده قدرتمند شرق آسيا موفق شد با 6 گل حريف خود را مغلوب كرده تا بهعنوان يكي از مدعيان اصلي صعود به مراحل نهايي شــناخته شــود.اينكه پادواني ميتوانــد در تركيب اصلي اين تيم باشد براي استقلال ميتواند افتخار بزرگي باشد. مدافع برزيلي استقلال اين روزها در بازيها خوش ميدرخشــد و اين انتخاب هم مزد زحمات او است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.