خرمگاه:سياهجامگانانتحاريبازيميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كرد. با توجه به اينكه ســياه جامگان در چند هفته اخير نتايج خوبي كســب نكرده مطمئنا انتحاري بــازي خواهد كــرد و مقابل ما تنها به فكر پيروزي خواهد بود.» مربي اســتقلال در پاسخ به اين پرســش كه آيا پيروزي برابر التعاون بازيكنان شما را دچار غرور كرده است يا خير ميگويد: «تيم جوان اســت و بايد آنها را آمــاده كنيم و به آنهــا بگوييم كه پيروزي برابر التعاون ديگر تمام شده و تنها بايد تمركز خود را براي ديدار برابر سياه جامگان بگذارند و فكــر پيروزي مقابل التعاون را از ســر خود بيرون كنند.ما يك ديدار ســخت را هم مقابل لكوموتيو ازبكســتان داريم كه حريف فيزيكي اســت و جنگ ميانــه ميدان براي ما بســيار حســاس خواهد بــود و اميــدوارم بتوانيم در تهران و با حمايت پرشور هوادارانمان اين بازي را هم با پيروزي به پايان برسانيم.» خرمگاه در پايان و در پاســخ به اين پرســش كه آيا براي ديدار برابر سياه جامگان بازيكن مصدوم داريد يا خير ميگويد: «خوشــبختانه همه بازيكنان ما آماده هستند و تنها هراير مگويان است كه هنوز وضعيتش مشخص نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.