ابراهيمي كاپيتان آبیها مقابل سياهجامگان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

استقلال براي بازي با سياه جامگان دو كاپيتان خود را ندارد.

مهدي رحمتي به دليل محروميت و خســرو حيــدري به دليل نداشــتن آمادگي كامل در بازي با ســياه جامگان غايب هستند و ميتوان گفت كه بازوان منصوريان در بازي امروز حضور نخواهند داشت.

استقلال در پنج بازي خود در ليگ به طور پــي درپي پيروز شــد و از اين لحاظ ركورد دار است.

استقلاليها اميدوارند كه در بازي امروز هم ششــمين پيــروزي خود را به دست آورند تا نوار پيروزيهايشان پاره نشود اما با توجه به اينكه دو كاپيتان اين تيم در بازي حضور نخواهند داشــت كار براي آبيها سخت خواهد شد.

به نظر ميرســد در غياب اين دو بازيكن منصوريان بازوبنــد كاپيتاني را بر بــازوي اميد ابراهيمــي ببندد تا كار ايــن هافبك دفاعــي از بازيهاي قبلي سختتر شود. استقلال با توجه به اينكه در عمان حريف عربستاني خود را با سه گل شكســت داده روحيه خوبي دارد و خطر بزرگي بــراي تيم ته جدولي ليگ محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.