جوانهای استقلال در آستانه سربازی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

عليرضا منصوريان كه در نيمفصل دوم موفق شــده يك تيم جوان و پرانرژي را بــراي بازيهاي ليگبرتر آماده كند، حالا بســيار نگران اســت كــه نتواند از ســتارههايي كه اين روزها به اوج آمادگي رســيدهاند در سالهاي آينده استفاده كنــد چرا كه ايــن جوانان بايد به خدمت ســربازي بروند. نكته اينجا اســت كه هفت بازيكن اســتقلال شايد درفصل آتي با چنين مشكلي روبهرو شوند. از جمع بازيكنــان جواني كه در اســتقلال بازي ميكنند، مجيد حســيني، ميلاد زكيپــور، اميد نور افكن، مجتبي حقدوست، محسن كريمي، بهنام برزاي و فرشيد باقري بازيكناني هستند كه در خطر سرباز شــدن قرار دارند و ممكن است براي فصل آينده مجبور شــوند به خاطر اين قانون استقلال را ترك كنند. در واقع سرمربي استقلال با صحبتهايي كه ديروز در كنفرانس خبري خود كرده قصد دارد از اين اتفاق پيشــگيري كند تا بتواند براي سالهاي آينده بازيكنان جواني كه در باشگاه استقلال رشد كردهاند را در اختيار داشته باشد اما تيمهاي ديگر از جمله پرســپوليس طي سالهاي اخير با همين مشكل روبهرو شدند و بازيكنان خود را از دست دادند. بعيد است كه منصوريان بتواند مانع اين كار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.