مگويان و حقدوست به سياه جامگان نميرسند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

دو بازيكن اســتقلال بعد از پشت سرگذاشــتن دوران مصدوميت شــان از روز پنــج شــنبه به تمريــن آبيها برگشــتند. هراير مگويــان و مجتبي حقدوســت بعــد از مدتــي غيبت در تمرينات استقلال به دليل مصدوميت از پنج شــنبه به تمرين اين تيم اضافه شدند و در گوشهاي از زمين به دويدن دور زميــن و تمرينــات اختصاصــي پرداختند.مگويــان و حقدوســت بــه احتمال فــراوان نميتواننــد در بازي برابر سياه جامگان استقلال را همراهي كنند ولي احتمالا از بازي هفته بيست و چهارم ميتوانند به تركيب تيم شان اضافه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.