تمرين زير بارش باران

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بــارش بــاران تمريــن ديــروز آبيپوشــان را تحت تاثير خــود قرار داده بود. تمرين اســتقلال از ســاعت 12 در زمين شماره 2 آزادي آغاز شد. بازيكنان در ابتدا در جلسه فني شركت كردند و نزديك به يك ساعت به آناليز ســياه جامگان پرداختنــد. هواداران و خبرنــگاران از حضــور در تمرين منع شــده بودند. چند بازيكن از تيم اميد اســتقلال در تمرين حضور داشــتند. رضايي بــراي دوميــن روز متوالي در تمرين غايب بود.

بازيكنــان بعــد از ورود به زمين چمن دور زمين دويدند و زير نظر علي چيني گرم كردند. ســپس استقلاليها در 3 گروه به آقاوســط مشغول شدند. منصوريان نيز ناظر تمرين بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.