بازيكنان استقلال در انتظار پاداش ويژه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

هيات مديره استقلال براي شكست التعاون عربستان پاداش ويژهاي در نظر گرفت.در شــرايطي كه حســن زماني، پندار توفيقي و ســيدرضا افتخاري در سفر به عمان اســتقلاليها را همراهي ميكردنــد، بعد از برتري آبيپوشــان مقابل التعاون عربستان قرار شد پاداش ويژهاي بــراي بازيكنان در نظر بگيرند. البته مبلغ اين پاداش مشــخص نشده است و بايد ديد مسوولان استقلال چه مقــدار پاداش براي ايــن بازي در نظر ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.