مظاهري: ضربه سوما قابل مهار نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

اوضاع تیم بعد از باختي كه مقابل الاهلي عربستان آورديد، چطور است؟

اوضــاع و احوال تيم خوب نيســت. ما بازي بــدي را باختيــم. عليرغم اينكه نيمــه اول را خــوب شــروع نكرديم ولي آخر نيمه مســاوي كرديــم و حتي يكي از بازيكنان حريف اخراج شــد امــا در حالي كه همه توقع داشــتند اين بازي را ببريم، متاسفانه نتوانســتيم گل بزنيم و روي يك ضربه ايستگاهي گل خورديم و باختيم. من قبلا هم گفتم ايــن بازي هيچ جاي توجيه ندارد و باخت بدي بود. فقط ميتوانم بگويم شرمنده مردم شديم.

به هر حال بازي در كشــور ثالث چنین مشــكلات و نتايجي هم در پي خواهد داشت...

اين مساله صددرصد تاثيرگذار است اما ما به لحاظ اسكان، هتل و زمين تمرين مشكل نداشــتيم ولي بازي در كشور ثالث 2 بحث دارد. اول هزينههاي اضافي اســت كه روي دست باشــگاه گذاشته ميشود و بعد از آن هم نبود هوادارانمان است. به هر حال 3 تيم ديگر ايراني در همين ورزشگاه ميزباني كردند و بردنــد اما فقط ما نتيجه نگرفتيم. اين مســاله باعث شد من بعد از بازي تا الان داغان باشم.

از صدايتان معلوم اســت كه حال خوبي نداريد...

كلا حوصله ندارم. بــه خاطر اينكه باخــت بدي آورديم. آن هم در بازي مهمي كه حساســيت روي آن زياد است. به خاطر مشــكلاتي كه بين 2 كشور به وجود آمده همه روي اين بــازي تعصب خاصي دارند. ما پارســال النصر را رفت و برگشت برديم اما متاسفانه به الاهلي باختيم. ما نيمه دوم خوب عمل نكرديم. بايد برنده ميشــديم و درصد بردنمان هم بالا بود اما باختيم. من از طرف خودم و به سهم خودم به خاطر اين نتيجه از مردم عذرخواهي ميكنم.

تســاوي مقابل العیــن كه نايب قهرمان آســیا بــود و در خانه بازي ميكرد، روي اين بازي تاثیر نگذاشته بود؟ گل ميشد شرايط بازي فرق ميكرد اما به هر حال ما بايد در نيمه دوم حريف را توي شيشه ميكرديم، اتفاقا در دقايقي مخصوصا ‪70 ،65‬ هم شــرايط به همين صورت بود امــا در 20 دقيقه پاياني بازي آنها بهتر كار كردنــد و روي يك حركــت فردي خطا به دست آوردند كه آن هم گل شد.

به هر حال شما گل زديد، يك گل زيبا...

حيف شــد گلم زماني زده شــد كه باختيم. مخصوصا در اين بازي كه حساسيت زيادي براي مردم ما دارد و ايرانيها طاقت ندارند به عربســتانيها ببازيم. حيف شــد. وقتي گل ميزنم و بازي را ميبازيم، به دلم نميچسبد.

اما در هر صورت همانطور كه قول داده بوديد بعد از گل باز هم نام يكي از ائمه اطهار)ع( را نشان داديد...

بله، اين شــادي يك كار عقيدهاي و شــخصي است. فقط خوشحالم كه توانستم در قول و قرارم با خدا موفق باشم. من شب قبل از بازي از خدا خواستم اگر راضي است بتوانم گل بزنم و اين لباس را نشان دهم. به خدا گفتم اگر راضي است خودش اسبابش را فراهــم كند، من پي همه اتفاقات بعدش را به تن ميمالم كه خدا خودش كمك كرد گل بزنم.

پــس در جريان عواقــب آن كار بودي؟ گفتــم نه. وقتــي با خــدا عهد كــردم و شــرايطش پيش آمد، يعني خدا خواست و بايد آن را انجــام دهم. تبعاتش هم هر چه باشد براي شخص من است. اين كار دلي و قلبي بود. خوشحالم كه توانستم آن را انجام دهم و فكــر ميكنم ايــن مهمترين اتفاق دوران ورزشيام بود. اينكه در كشور ديگر، آن هم جلوي نماينده سعودي توانستم اين نام زيبا را نشــان دهم. بعــد از اين اتفاق، حس عجيبي دارم. ســواي باخت و اعصاب خردكنياش، يك حس غريبي دارم. حس وجدانــي كه نميدانم رضايت اســت يا نه. نميدانم غربت اســت يا نــه. نميدانم چه حسي اســت اما خدا را شــكر كه عهدم با خدا عملي شــد. اميدوارم اين مساله تسلي دل اهل بيت شــده باشــد. بعد از اين كار، خيليهــا پيام دادند و تشــكر كردند. البته در اين ميــان بعضيها پيام منفي دادند اما 99 درصد راضــي بودند. از اين بابت خيلي خوشــحالم اما حيف شــد بازي را باختيم. مهم نتيجه بــازي بود اما اين هم يك نكته مثبت بود. البته از نظر من. ممكن بود حتي محروم شوي؟

بعيــد ميدانم محرومــم كنند اما ميدانم قانون جديدي وضــع كردهاند كه طبق آن داوران ملزم هســتند زير پيراهني بازيكنــان را هم چك كننــد. فكر ميكنم مســبب اين قانون جديد من هستم. به جز آن، جريمه نقدي هم احتمالا بايد باشد.

شــما كه براي دادن اين جريمه مشكلي نداري؟

نــه، من فكر ميكنــم آدم ميتواند حتي زندگياش را بــراي عقيدهاش بدهد. جريمه نقدي كه هيچ. من اين همه ســال پول درآوردم و بد نيســت بخشي از آن را هم هزينه رضاي اهل بيت)ع( كنم.

اين هفته هم شهرآورد اصفهان را پیش رو داريد. بازي حساسي كه فردا برگزار ميشود...

بلــه، بازي ايــن هفته ما با ســپاهان حساســيت خاصــي دارد. عــلاوه بــر اينكه شهرآورد اصفهان اســت، به خاطر شرايط 2 تيم حســاستر هم شده چون هم ذوب و هم ســپاهان در هفتههاي اخير نتيجه نگرفتند و به دنبال فرار از بحران هســتند. ما اگر برنده از بازي خارج شــويم ميتوانيم شرايطمان را بهبود ببخشيم. البته اين مساله براي سپاهان كــه در نقش جهان هم بــازي ميكند وجود دارد. اميــدوارم هر تيمي كه بهتر بازي كند و از موقعيتها بهتر بهره ببرد، برنده باشد.

اين بازي روي ســهمیه آسیا هم تاثیر زيادي خواهد داشت...

به هر صــورت ما تيم چهارم جدول هســتيم و 7 امتياز با اســتقلال كه ســوم جدول است فاصله داريم. ما جام حذفي را از دســت داديم و از كورس قهرماني ليگ برتــر فاصله گرفتيم. پس تنها چيزي كه ما را اميدوار نگه داشــته گرفتن سهميه آسيا از ليــگ برتر اســت. به خاطر اين مســاله بايــد حتما جلوي ســپاهان نتيجه بگيريم چون اگر غير از اين باشد، شانسمان براي رســيدن به اين هدف، كمرنگتر ميشود. براي همين تمــام تلاشمان را ميكنيم تا در اين بازي حساس موفق باشيم.

شهباززاده به پرسپولیس رسید سرپرســت باشگاه نفت تهران از رفع مشكل ثبت قــرارداد ســجاد شــهباززاده خبر داده و تاكيد كرده اين بازيكن با صدور مجوز بازي )آي تي سي( براي همراهي نفــت تهــران مقابــل پرســپوليس مشــكلي ندارد. حسين شهرياري بــا تأييد اين خبر دربــاره روند ثبت قرارداد سجاد شــهباززاده اينطور توضيح ميدهد: « فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ قانوني را وضع كردند كه تيمهــاي بدهكار بايد براي ثبــت قراردادها ده درصــد بدهيهاي خود را با توجه به مبلغ قــرارداد بازيكنان جديد پرداخــت نمايند. بر همين اســاس ما براي ثبت قرارداد شهباززاده با مشكل روبهرو شده بوديم، البته اين بازيكن ارزشمند و توانا كه با نظر آقاي دايي جذب شد، نسبت به قرارداد داخلي كه با ما بســته بود پايبند بود و طي اين مدت همكاريهاي لازم را داشت.»

شهرياري همچنين ميگويــد: «مــا نيــز پيگيريهايي انجام داديم و طبق قانون با پرداخت بدهي مجوز ثبت قرارداد سجاد شــهباززاده صادر شــد و اقدامات لازم در سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال انجام شده و براي دريافت مجوز بازي ســجاد شــهباززاده نيز اقدامات لازم از سوي واحد بينالملل باشــگاه انجام شــد. بنابراين ســجاد شــهباززاده مشــكلي براي همراهي نفــت در بازيهاي آينده نخواهد داشــت و با صلاحديــد آقاي دايــي و كادر فني ميتواند بازي كند.» سرپرست باشــگاه نفت در ادامه توضيــح ميدهد: «تــلاش كردهايم در نقل و انتقالات بازيكناني را جذب كنيم. در اين ميان آقاي دايي، آقاي خليلي و همكارانم در باشگاه همكاريهاي خوبي داشتند.»

رشــيد مظاهــري دروازهبــان ذوبآهن كــه دو بازي نســبتا خوب در ليــگ قهرمانان آســيا انجام داده با ١١ مهار تــوپ در دو بازي، در جدول ردهبنــدي بهتريــن دروازهبانها رده چهــارم را در اختيــار دارد. مظاهري كــه هدفش را حضــور در جام جهاني گذاشــته، درباره اين رقابتها، وضعيت ذوبآهن و... صحبت ميكند.

خوشحالم در جمع بهترینها هستم

اينكه من يازده مهار توپ داشتهام برايم بســيار خوشايند اســت چون با تمام وجود براي تيمــم بازي ميكنم. البتــه تيم مــا در بازي برابــر الاهلي ميتوانســت بازنده نباشــد اما در انتها متاســفانه بازي را واگذار كرديم. واقعا من هنوز خيلي راه دارم، اين ١١ مهار بايد هر بازي بيشــتر شــود و اميدوارم بتوانم در بازيهاي بعد كلينشيت كنم تا تيممان حتي با يــك گل هم پيروز شــود. البته مدافعان تيم ما در اين دو بازي عالي عمل كردند.

در عمان ميزبان نبودیم

واقعــا دو بازي ابتدايي ما بســيار ســخت بوده و به نوعي هــر دو خارج از خانه بوده، در بــازي بعد محكوم به پيروزي هستيم. شرايط در عمان اصلا بــراي ما خوب نبود و چند هزار هوادار عربستاني حضور داشتند و مثل اينكه در كشور آنها بازي ميكرديم، انگار نه انگار ما ميزبان بوديم.

توپ سوما را ندیدم

وقتي سوما پشت توپ ايستاد، من ديــوار را چيدم و زماني كه شــوت زد باور كنيد توپ را نديدم و تنها شانسم را امتحــان كردم كه شــيرجه زدم اما متاســفانه توپ وارد دروازه شد، ضربه سوما غيرقابل مهار بود.

هدفم بازي در جام جهاني است

ايران دروازهبانهاي خوبي دارد و من با همه رفيق هستم، تمام تلاشم را ميكنم كه در بازيهاي آينده و سپس جام جهاني درون دروازه تيم كشورم بايستم، بازي در جام جهاني هدف بزرگ من است.

از اروپا پيشنهاد دارم

پيشــنهاد اروپايــي دارم و آقاي آذري در جريان آن اســت و بسيار در اين راه به من كمك كرده، اگر شرايط خوب باشــد و بدانم در آنجا پيشرفت ميكنم، مطمئن باشيد اروپا را انتخاب ميكنم. خوشــحالم كه مدير تيممان آقاي آذري است و او صلاح بازيكنانش را ميخواهد، او صلاح من را ميداند و مطمئنا هر حرفي بزند نه نخواهم گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.